พิธีการทูต (อังกฤษ: protocol) ในการเมืองระหว่างประเทศ เป็นมารยาททางการทูตและกิจการของรัฐ คำว่า protocal ยังอาจหมายถึง พิธีสาร คือ ความตกลงระหว่างประเทศที่เพิ่มเติมหรือแก้ไขสนธิสัญญา

พิธีการทูตเป็นกฎซึ่งชี้นำว่ากิจกรรมหนึ่ง ๆ ควรดำเนินการอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาการทูต ส่วนพิธีสารเจาะจงพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในประเด็นรัฐและการทูต เช่น การแสดงความเคารพอย่างเหมาะสมต่อประมุขแห่งรัฐ การจัดลำดับทูตตามเวลาที่มีการแต่งตั้ง ฯลฯ