พาราฟิน หรือ เคโรซีน เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งกลั่นแยกออกจากน้ำมันดิบ จุดหลอมเหลวประมาณ 47-64 องศาเซลเซียส จุดเดือดประมาณ 150-275 องศาเซลเซียส ไม่ละลายในน้ำ สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมาย และ มีหลายสถานะด้วยกัน

การใช้งาน หรือ ประโยชน์ตามสถานะ)แก้ไข

 • แก๊ส
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • ของเหลว
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิง
  • ใช้เป็นยารักษาโรค
  • ใช้ในการทำครัว
 • ของแข็ง (ในรูปขี้ผึ้ง)
  • ใช้ผลิตเทียน
  • ใช้เคลือบกระดาษบางชนิด
  • ใช้เคลือบเสื้อผ้า
  • ใช้เป็นส่วนผสมทำยาหม่อง
  • ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน (เพิ่มความชุ่มชื้น

พาราฟิน แว็กซ์แก้ไข

พาราฟิน แว็กซ์ (Paraffin wax) คือ เป็นชื่อสามัญของแว็กซ์ที่เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอน เป็นแว็กซ์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปิโตรเลียมแว็กซ์ (Petroleum wax) โดยมีสูตรโครงสร้างทางเคมี คือ CnH2n+2 จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล 19-36 อะตอม (C19-C36) มีลักษณะเป็นของแข็ง มีสีเหลืองอ่อนถึงขาว มีจุดหลอมเหลว อยู่ที่ระหว่าง 48-68 องศาเซลเซียส

คุณสมบัติทางเคมีของพาราฟิน แว็กซ์แก้ไข

 • ลักษณะ/รูปร่าง แบบแผ่น/แบบเม็ด
 • สี ขาว
 • ค่าพีเอช ความเป็นกรด/เบส 5.8-6.3
 • ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (%ของน้ำหนักแว็กซ์) 0.1%-5%
 • กลิ่น เล็กน้อย
 • ค่าความถ่วงจำเพาะ (กรัม ต่อลบ.ซม.) 0.82-0.92
 • จุดหลอมเหลว (องศาเซลเซียส) 48-68
 • จุดเริ่มกลับแข็งตัว (วุ้น) (องศาเซลเซียส) 66-69
 • จุดวาบไฟ (องศาเซลเซียส) 204-271
 • จุดเริ่มติดไฟ (องศาเซลเซียส) 238-263
 • จุดเดือด (องศาเซลเซียส) 350-430
 • ค่าความหนืดที่ 100 องศาเซลเซียส (เซนติสโตก) 3.1-7.1
 • จำนวนคาร์บอนในห่วงโซ่โมเลกุล - 9-36
 • ค่าความอ่อนแข็งที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 20 max/ค่าสูงสุด

การจำแนกประเภทแก้ไข

พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งเกรดโดยการใช้ปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ (Oil Content) โดยแบ่งออกได้เป็น 3 เกรด ดังนี้

 1. พาราฟิน แว็กซ์ ฟูลลี่ รีไฟน์ (Paraffin wax Fully refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.1% - 0.5%ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 2. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 0.5% -1.5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)
 3. พาราฟิน แว็กซ์ เซมิ รีไฟน์ (Paraffin wax Semi refined) หรือ สแลค แว็กซ์ (Slack wax) จะมีค่าของปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ตั้งแต่ 3 % - 5% ของน้ำหนักพาราฟิน แว็กซ์ (%wt)

พาราฟิน แว็กซ์ แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

 1. พาราฟิน แว็กซ์แบบแผ่น (Slab form)
 2. พาราฟิน แว็กซ์แบบเม็ด (Granule form)

กระบวนการผลิตพาราฟิน แว็กซ์แก้ไข

พาราฟิน แว็กซ์ เป็นแว็กซ์ที่ได้มาจากกากส่วนที่เหลือ ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ (Slack wax) ซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง นำสแลค แว็กซ์ ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียนและใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ