ยศทหารและตำรวจไทย

(เปลี่ยนทางจาก พันตำรวจตรี)

ยศทหารและตำรวจไทยตามแบบชาติตะวันตกเริ่มกำหนดให้มียศทหารและตำรวจไทยขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคที่มีการปรับปรุง และจัดระบบระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ตามแบบยุโรปในทุกด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกยศและบรรดาศักดิ์ออกจากกันอย่างเด็ดขาด และโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติสำหรับลำดับยศนายทหารบกขึ้นในปี พ.ศ. 2431 กำหนดให้มียศทหารบกตามลำดับชั้นแบบอารยประเทศ ต่อมาเมื่อจัดระเบียบฝ่ายทหารบกเรียบร้อยแล้วจึงให้จัดระเบียบยศทหารเรือ โดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือต่างประเทศเป็นลำดับถัดมา

เครื่องหมายยศทั้ง 3 เหล่าทัพของกองทัพไทย

เมื่อมีการจัดตั้งกองทัพอากาศในสมัยรัชกาลที่ 8 ก็ได้จัดระเบียบยศทหารโดยอนุโลมตามแบบกองทัพเรือ ส่วนยศของตำรวจนั้นได้นำรูปแบบยศของกองทัพบกมาปรับใช้โดยอนุโลม

ยศทหารไทย ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับคือพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479[1]

ยศตำรวจไทยนั้น แต่เดิมได้มีการโอนทหารไปรับราชการเป็นตำรวจและใช้ยศทหารบกสำหรับตำรวจ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการกำหนดให้มียศตำรวจขึ้นเป็นครั้งแรก[2] โดยปัจจุบันยศตำรวจถูกกำหนดโดยพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 [3]

ยศทหารชั้นสัญญาบัตร และตำรวจชั้นสัญญาบัตรของไทย เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเมื่อส่วนราชการของทหาร-ตำรวจ ได้แต่งตั้งทหาร-ตำรวจให้มียศสัญญาบัตรใด ๆ จะมีคำว่า "ว่าที่" (Acting) ของยศนั้นนำหน้า จนกว่าจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศแล้ว จึงจะไม่มีคำว่า "ว่าที่" นำหน้ายศนั้น ๆ เว้นแต่ยศทหาร-ตำรวจ ชั้นนายพล ซึ่งพระมหากษัตริย์จะมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งยศพร้อม ๆ กับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ยศของทหาร-ตำรวจไทย แบ่งได้ดังต่อไปนี้

กองทัพบก แก้ไข

สัญญาบัตร(Commissioned) แก้ไข

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
                     
Thai title จอมพล พลเอก พลโท พลตรี พลจัตวา[4] พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก ร้อยโท ร้อยตรี นักเรียนนายร้อย
RTGS Chom Phon Phon Ek Phon Tho Phon Tri Phon Chattawa Phan Ek Phan Tho Phan Tri Roi Ek Roi Tho Roi Tri Nak-rian Nai Roi
อักษรย่อ ไม่มี พล.อ. พล.ท. พล.ต. พล.จ. พ.อ. พ.ท. พ.ต. ร.อ. ร.ท. ร.ต. นนร.
Anglicised version Field Marshal General Lieutenant General Major General Brigadier General

(discontinued)[4]

Senior Colonel

Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant Officer Cadet
UK equivalent Field Marshal General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant Officer Cadet
 • เดิมไม่มียศจ่าสิบเอกพิเศษแต่เป็นยศนายดาบทหารบก

ประทวน(Non-commissioned) แก้ไข

NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
 จ่า  จ่า  จ่า  จ่า  ผู้หมู่  ผู้หมู่  ผู้หมู่   No insignia
Thai title จ่าสิบเอก พิเศษ[5] จ่าสิบเอก จ่าสิบโท จ่าสิบตรี สิบเอก สิบโท สิบตรี สิบตรีกองประจำการ พลทหาร
RTGS Cha Sip Ek Phiset Cha Sip Ek Cha Sip Tho Cha Sip Tri Sip Ek Sip Tho Sip Tri Sip Tri Kong Pracham Kan Phon Thahan
Abbreviation จ.ส.อ(พ.). จ.ส.อ. จ.ส.ท. จ.ส.ต. ส.อ. ส.ท. ส.ต. ส.ต. พลฯ
Anglicised version Sergeant Major 1st Class (Special) Sergeant Major 1st Class Sergeant Major 2nd Class Sergeant Major 3rd Class Sergeant Corporal Lance Corporal Private 1st Class Private
UK equivalent nil Warrant Officer Class One Warrant Officer class two Staff Sergeant Sergeant Corporal Lance Corporal Lance Corporal Private

กองทัพเรือ แก้ไข

สัญญาบัตร แก้ไข

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
                     
Thai title จอมพลเรือ พลเรือเอก พลเรือโท พลเรือตรี พลเรือจัตวา นาวาเอก นาวาโท นาวาตรี เรือเอก เรือโท เรือตรี นักเรียนนายเรือ
RTGS Chom Phon Ruea Phon Ruea Ek Phon Ruea Tho Phon Ruea Tri Phon Ruea Chattawa Nawa Ek Nawa Tho Nawa Tri Ruea Ek Ruea Tho Ruea Tri Nak-rian Nai Ruea
Abbreviation - พล.ร.อ. พล.ร.ท. พล.ร.ต. พล.ร.จ. น.อ. น.ท. น.ต. ร.อ. ร.ท. ร.ต. -
Anglicised version Admiral of the Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral Rear Admiral Lower Half

(discontinued)[4]

Senior Captain

Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Lieutenant Junior Grade
Sub Lieuteant Midshipman
UK equivalent Admiral of the Fleet Admiral Vice Admiral Rear Admiral Commodore Captain Commander Lieutenant Commander Lieutenant Sub-Lieutenant Acting Sub-Lieutenant Midshipman

ประทวน แก้ไข

NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
               
Thai title พันจ่าเอก พิเศษ พันจ่าเอก พันจ่าโท พันจ่าตรี จ่าเอก จ่าโท จ่าตรี จ่าตรีกองประจำการ พลทหารเรือ
RTGS Phan Cha Ek Phiset[5] Phan Cha Ek Phan Cha Tho Phan Cha Tri Cha Ek Cha Tho Cha Tri Cha Tri Kong Pracham Kan Phon Thahan
Abbreviation พ.จ.อ.(พ.) พ.จ.อ. พ.จ.ท. พ.จ.ต. จ.อ. จ.ท. จ.ต. จ.ต. พลฯ
Anglicised version Chief Petty Officer 1st Class (Special) Chief Petty Officer 1st Class Chief Petty Officer 2nd Class Chief Petty Officer 3rd Class Petty Officer 1st Class Petty Officer 2nd Class Petty Officer 3rd Class Petty Officer 3rd Class Seaman
UK equivalent nil Warrant Officer nil Chief Petty Officer Petty Officer Leading Rate Able Rate Able Rate Ordinary Rate

กองทัพอากาศ แก้ไข

สัญญาบัตร แก้ไข

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
                     
Thai title จอมพลอากาศ พลอากาศเอก พลอากาศโท พลอากาศตรี พลอากาศจัตวา นาวาอากาศเอก นาวาอากาศโท นาวาอากาศตรี เรืออากาศเอก เรืออากาศโท เรืออากาศตรี นักเรียนนายเรืออากาศ
RTGS Chom Phon Akat Phon Akat Ek Phon Akat Tho Phon Akat Tri Phon Akat Chattawa Nawa Akat Ek Nawa Akat Tho Nawa Akat Tri Ruea Akat Ek Ruea Akat Tho Ruea Akat Tri Nak-rian Nai Ruea Akat
Abbreviation - พล.อ.อ. พล.อ.ท. พล.อ.ต. พล.อ.จ. น.อ. น.ท. น.ต. ร.อ. ร.ท. ร.ต. -
Anglicised version Marshal of the Royal Thai Air Force Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice Marshal Air Commodore

(discontinued)[4]

(Senior Group Captain)

Group Captain Wing Commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer Air Cadet
UK equivalent Marshal of the RAF Air Chief Marshal Air Marshal Air Vice Marshal Air Commodore Group Captain Wing Commander Squadron Leader Flight Lieutenant Flying Officer Pilot Officer Officer Cadet

ชั้นประทวน แก้ไข

NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
             
Thai title พันจ่าอากาศเอก พิเศษ พันจ่าอากาศเอก พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศตรี จ่าอากาศเอก จ่าอากาศโท จ่าอากาศตรี จ่าอากาศตรีกองประจำการ พลทหารอากาศ
RTGS Phan Cha Akat Ek Phiset[5] Phan Cha Akat Ek Phan Cha Akat Tho Phan Cha Akat Tri Cha Akat Ek Cha Akat Tho Cha Akat Tri Cha Akat Tri Kong Pracham Kan Phon Thahan
Abbreviation พ.อ.อ.(พ.) พ.อ.อ. พ.อ.ท. พ.อ.ต. จ.อ. จ.ท. จ.ต. จ.ต. พลฯ
Anglicised version Fight Sergeant 1st Class (Special) Fight Sergeant 1st Class Fight Sergeant 2nd Class Fight Sergeant 3rd Class Sergeant Corporal Leading Aircraftman Leading Aircraftman Aircraftman
UK equivalent nil Warrant Officer or Master Aircrew Flight Sergeant or Chief Technician Sergeant Corporal Leading Aircraftman or Senior Aircraftman/Lance Corporal Leading Aircraftman or Senior Aircraftman/Lance Corporal Aircraftman

ตำรวจ แก้ไข

ชั้นสัญญาบัตร แก้ไข

NATO Code OF-10 OF-9 OF-8 OF-7 OF-6 OF-5 OF-4 OF-3 OF-2 OF-1 Student Officer
                   
Thai title พลตำรวจเอก พลตำรวจโท พลตำรวจตรี พลตำรวจจัตวา พันตำรวจเอก พันตำรวจโท พันตำรวจตรี ร้อยตำรวจเอก ร้อยตำรวจโท ร้อยตำรวจตรี นักเรียนนายร้อยตำรวจ
RTGS Phon Tamruat Ek Phon Tamruat Tho Phon Tamruat Tri Phon Tamruat Chattawa Phan Tamruat Ek Phan Tamruat Tho Phan Tamruat Tri Roi Tamruat Ek Roi Tamruat Tho Roi Tamruat Tri Nak-rian Nai Roi Tamruat
Abbreviation - พล.ต.อ. พล.ต.ท. พล.ต.ต. พล.ต.จ. พ.ต.อ. พ.ต.ท. พ.ต.ต. ร.ต.อ. ร.ต.ท. ร.ต.ต. นรต.
Anglicised version Police General Police Lieutenant General Police Major General Police Brigadier

(not obtainable anymore)

Police Senior Colonel

Police Colonel Police Lieutenant Colonel Police Major Police Captain Police Lieutenant Police Sub Lieutenant Police Cadet
UK equivalent Field Marshal General Lieutenant General Major General Brigadier Colonel Lieutenant Colonel Major Captain Lieutenant Second Lieutenant Police Cadet

ชั้นประทวน แก้ไข

Constable ranks             No Insignia
ดาบตำรวจ จ่าสิบตำรวจ สิบตำรวจเอก สิบตำรวจโท สิบตำรวจตรี สิบตำรวจตรีกองประจำการ พลตำรวจ
Dap Tamruat Cha Sip Tamruat Sip Tamruat Ek Sip Tamruat Tho Sip Tamruat Tri Sip Tamruat Tri Kong Pracham Kan Phon Tamruat
Police Sergeant Major Police Master Sergeant Police Sergeant Police Corporal Police Lance Corporal Police Lance Corporal Police Constable
NATO Code OR-9 or OR-8 OR-7 or OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1

ยศกองอาสารักษาดินแดน แก้ไข

ยศกองอาสารักษาดินแดน เป็นยศที่ต้องมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศจากพระมหากษัตริย์ เนื่องจากกำลังพลของกองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังพลกึ่งทหาร สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีลักษณะพิเศษ เทียบเท่ากองทัพต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมในการปกครองบังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบวินัย จึงได้มีการกำหนดให้มีชั้นยศขึ้นตามพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 หรือเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยทหาร หรือตำรวจ โดยแบ่งออกเป็นชั้นยศของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชั้นสัญญาบัตร และชั้นยศของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นประทวน [5] สำหรับชื่อชั้นยศในภาษาอังกฤษนั้น ยึดถือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเรียกชื่อยศและตำแหน่งในกองอาสารักษาดินแดนเป็นภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2511 (เพื่อใช้สำหรับพลาง) และการแต่งตั้งผู้ใดให้ว่าที่ยศชั้นใดชั่วคราวตั้งแต่ชั้นนายหมวดตรีขึ้นไป ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจแต่งตั้งผู้นั้นให้ว่าที่ยศชั้นนั้นชั่วคราวได้ จนกว่าจะได้นำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ให้ทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานยศแล้ว สำหรับผู้ที่จะได้รับยศตั้งแต่ชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมานั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู้บังคับบัญชาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายเป็นผู้แต่งตั้งได้ โดยชั้นยศกองอาสารักษาดินแดนนั้น มีลำดับชั้นยศเหมือนกับยศทหาร หรือตำรวจ เพียงแค่เรียกกันคนละแบบ และใช้แบบขนบธรรมเนียมในการเทียบชั้นยศกันกับหน่วยงานใกล้เคียง

ชั้นยศของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ แก้ไข

ชั้นยศของผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนชั้นสัญญาบัตร แบ่งออกเป็น 2 ชั้น ได้แก่ ชั้นยศนายกอง (นายพล) และชั้นยศนายหมวด (นายพัน) มี 7 ชั้นยศ

ลำดับ ชื่อยศ คำย่อ ชื่อยศภาษาอังกฤษ คำย่อภาษาอังกฤษ เครื่องหมายยศ
1 นายกองใหญ่ ก.ญ. Volunteer Defense Corps General VDC Gen (NATO Code : OF-9)
 
2 นายกองเอก ก.อ. Volunteer Defense Corps Colonel VDC Col (NATO Code : OF-5)
 
3 นายกองโท ก.ท. Volunteer Defense Corps Lieutenant Colonel VDC Lt Col (NATO Code : OF-4)
 
4 นายกองตรี ก.ต. Volunteer Defense Corps Major VDC Maj (NATO Code : OF-3)
5 นายหมวดเอก มว.อ Volunteer Defense Corps Captain VDC Capt (NATO Code : OF-2)
6 นายหมวดโท มว.ท. Volunteer Defense Corps First Lieutenant VDC 1st Lt (NATO Code : OF-1)
7 นายหมวดตรี มว.ต. Volunteer Defense Corps second Lieutenant VDC 2nd Lt (NATO Code : OF-1)
 

ชั้นยศของสมาชิก แก้ไข

ชั้นยศของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นประทวน มีชั้นนายหมู่ (จ่า) เพียงชั้นเดียว มี 4 ชั้นยศ

ลำดับ ชื่อยศ คำย่อ ชื่อยศภาษาอังกฤษ คำย่อภาษาอังกฤษ เครื่องหมายยศ
1 นายหมู่ใหญ่ ม.ญ. Volunteer Defense Corps Sergeant Major VDC Sgt Maj (NATO Code : OR-9 or OR-8)
 
2 นายหมู่เอก ม.อ. Volunteer Defense Corps Sergeant VDC Sgt (NATO Code : OR-5)
 
3 นายหมู่โท ม.ท. Volunteer Defense Corps Corporal VDC Cpl (NATO Code : OR-4)
 
4 นายหมู่ตรี ม.ต. Volunteer Defense Corps Lance Corporal VDC Lcpl (NATO Code : OR-3)
 

สมาชิกเอก สมาชิกโท สมาชิกตรี และสมาชิก เป็นลำดับชั้นของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มิได้กำหนดเป็นชั้นยศ และใช้คำเรียกในภาษาอังกฤษว่า Volunteer Defense Corps Member (VDC Mbr.) เพื่อใช้สำหรับพลาง

นักเรียนทหาร แก้ไข

นักเรียนนายร้อย แก้ไข

NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
นักเรียนเตรียมทหาร
นักเรียนนายร้อย
นักเรียนนายเรือ ไม่มีนักเรียนบังคับบัญชาตำแหน่งนี้
นักเรียนนายเรืออากาศ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ
ชั้นยศ
หัวหน้านักเรียน
Cadet Leader
หัวหน้ากองพัน
Battalion Leader
หัวหน้ากองร้อย
Company Leader
หัวหน้าหมวด
Platoon Leader
หัวหน้าหมู่ (ผู้ช่วยครูฝึก)
Squad Leader
หัวหน้าตอน
Section Leader

นักเรียนแพทย์พยาบาล แก้ไข

NATO Code OR-9 OR-8 OR-7 OR-6 OR-5 OR-4 OR-3 OR-2 OR-1
นักเรียนแพทย์ทหาร
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก
นักเรียนนายเรือ
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
นักเรียนพยาบาลทหารตำรวจ
ชั้นยศ
หัวหน้านักเรียน
Cadet Leader
หัวหน้ากองพัน
Battalion Leader
หัวหน้ากองร้อย
Company Leader
หัวหน้าหมวด
Platoon Leader
หัวหน้าหมู่ (ผู้ช่วยครูฝึก)
Squad Leader
หัวหน้าตอน
Section Leader

ธงหมายยศ แก้ไข

ระดับยศ[6] ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ
จอมพล
Field Marshal
 
จอมพล
(Field Marshal)
 
จอมพลเรือ
(Admiral of the Fleet)
 
จอมพลอากาศ
(Marshal of the RTAF)
นายพล
General (flag...)
 
พลเอก (พล.อ.)
(General)
 
พลเรือเอก (พล.ร.อ.)
(Admiral)
 
พลอากาศเอก (พล.อ.อ.)
(Air Chief Marshal)
 
พลตำรวจเอก (พล.ต.อ.)
(Police General)
 
พลโท (พล.ท.)
(Lieutenant General)
 
พลเรือโท (พล.ร.ท.)
(Vice Admiral)
 
พลอากาศโท (พล.อ.ท.)
(Air Marshal)
 
พลตำรวจโท (พล.ต.ท.)
(Police Lieutenant General)
 
พลตรี (พล.ต.)
(Major General)
 
พลเรือตรี (พล.ร.ต.)
(Rear Admiral)
 
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)
(Air Vice Marshal)
 
พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)
(Police Major General)
 
พลจัตวา (พล.จ.)
(Brigadier General)
 
พลเรือจัตวา (พล.ร.จ.)
(Commodore)
 
พลอากาศจัตวา (พล.อ.จ.)
(Air Commodore)

นักเรียนทหาร แก้ไข

กองบัญชาการกองทัพไทย แก้ไข

ชื่อยศ

ภาษาไทย

อักษรย่อ

(ไทย)

ชื่อยศ

ภาษาอังกฤษ

อักษรย่อ

(อังกฤษ)

เครื่องหมายยศ
นักเรียนช่างฝีมือทหาร นชท. Military Technical Training School MTTS. เลขชั้นปี
นักเรียนนายสิบแผนที่ นนส. เลขชั้นปี
นักเรียนเตรียมทหาร นตท. Pre-cadet Pre-Cdt. เลขชั้นปี

กองทัพบก แก้ไข

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อย นนร. Cadet CDT. เลขชั้นปี
นักเรียนแพทย์ทหาร นพท. Medical Cadet - เลขชั้นปี
นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นรพ. Army Nurse Student - เลขชั้นปี
นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก นรช. Army Practical Nurse Student - -
นักเรียนดุริยางค์ทหารบก นดย.ทบ. Student's Army Music Std.AM. เลขชั้นปี
นักเรียนนายสิบทหารบก นนส. Army Non - Commissioned Officer Student NCO ดอกจัน และ เลขชั้นปี
นักศึกษาวิชาทหาร นศท. Reserve Officer Training Corps Student ROTCs เลขชั้นปี

กองทัพเรือ แก้ไข

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรือ นนร. Naval Cadet NC ดุมชั้นปี
นักเรียนจ่าทหารเรือ นรจ. Naval Rating Student NRS ขีดเฉียง
นักเรียนพยาบาลทหารเรือ นพร. Naval Nurse Student - ดุมชั้นปี
นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ นดย.ทร. Naval Music Student Std.NM. ขีดแนวนอน
นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ นรช.อร. Naval Dockyard Apprentice Student NDAS เลขชั้นปี
นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพเรือ นศท.ทร Naval Reserve NR ไม่มี

กองทัพอากาศ แก้ไข

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายเรืออากาศ นนอ. Air Cadet - เลขชั้นปี
นักเรียนจ่าอากาศ นจอ. Air Technical Student Ats. เลขชั้นปี
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ นพอ. Air force Nurse Student เลขชั้นปี
นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ นดอ. Air Music Student Ams. เลขชั้นปี
นักศึกษาวิชาทหาร กองทัพอากาศ นศท.ทอ Air force Reserve AR ไม่มี

ตำรวจ แก้ไข

ชื่อยศ
ภาษาไทย
อักษรย่อ
(ไทย)
ชื่อยศ
ภาษาอังกฤษ
อักษรย่อ
(อังกฤษ)
เครื่องหมายยศ
นักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต. Police Cadet Pol.Cdt. เลขชั้นปี
นักเรียนนายสิบตำรวจ นสต. Police Non - Commissioned Officer Student NCO เลขชั้นปี
นักเรียนพยาบาลตำรวจ นศพต. Police Nurse Student - เลขชั้นปี
นักเรียนดุริยางค์ตำรวจ นดต. Police Music Student Pms. ไม่มี

อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร-ตำรวจ แก้ไข

นายทหารชั้นประทวน แก้ไข

อัตราค่าจ้าง ชั้นยศ
ป.1 ชั้นยศ นายสิบ ทหารบก+ตำรวจ จ่า ทหารเรือ+ทหารอากาศ (C1)
ป.2 จ่าสิบเอกทหารรักษาพระองค์ ชั้นยศ จ่า ทหารบก+ตำรวจ พันจ่า ทหารเรือ+ทหารอากาศ (C2)
ป.3 ชั้นยศ จ่าสิบเอก (พิเศษ) พันจ่าเอก (พิเศษ) พันจ่าอากาศเอก (พิเศษ) ดาบตำรวจ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร แก้ไข

อัตรา ชั้นยศ
น.1 ร้อยตรี-ร้อยเอก เรือตรี-เรือเอก เรืออากาศตรี-เรืออากาศเอก (C3-C5)
น.2 พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี (C6)
น.3 พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท (C7)
น.4 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก (C8)
น.5 พันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) (C9 อำนวยการสูง)
น.6 พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี (C9 อำนวยการสูง-บริหารต้น)
น.7 พลโท พลเรือโท พลอากาศโท (บริหารสูง)
น.8 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก (บริหารสูง)
น.9 พลเอก (พิเศษ) พลเรือเอก (พิเศษ) พลอากาศเอก (พิเศษ) (บริหารสูง)

หมายเหตุ ตำแหน่งด้านหลังเป็นการเทียบระดับข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน(เทียบตามสายสะพาย)

อัตราเงินเดือนของตำรวจชั้นประทวน และสัญญาบัตร แก้ไข

อัตรา ชั้นยศ
พ.1 พลตำรวจ
ป.1 สิบตำรวจตรี-สิบตำรวจเอก
ป.2 จ่าสิบตำรวจ
ป.3 ดาบตำรวจ
ส.1 ร้อยตำรวจตรี-ร้อยตำรวจเอก
ส.2 พันตำรวจตรี
ส.3 พันตำรวจโท
ส.4 พันตำรวจเอก
ส.5 พันตำรวจเอก (พิเศษ)
ส.6 พลตำรวจตรี
ส.7 พลตำรวจโท
ส.8 พลตำรวจเอก
ส.9 พลตำรวจเอก ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หมายเหตุ แก้ไข

 • การเทียบยศของทหารและตำรวจไทยเป็นภาษาอังกฤษจะอ้างอิงกับยศของกองทัพสหรัฐอเมริกา (บางเหล่าทัพใช้การเทีบบยศคล้ายยศของกองทัพสหราชอาณาจักร เช่น กองทัพอากาศ)
 • ยศชั้นสัญญาบัตรที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการพระราชทานยศ ให้มีคำว่า "ว่าที่" (Acting) นำหน้ายศนั้น
 • ยศจอมพลเป็นยศเฉพาะข้าราชการทหารเท่านั้น (ตำรวจนั้นเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนจึงไม่มียศชั้นนี้) ปัจจุบันยศนี้ยังคงไว้เช่นเดียวกับชั้นพลจัตวา แต่ไม่มีการแต่งตั้งเพิ่ม มีเพียงแต่อัตราเงินเดือนชั้นจอมพล หรือ น.9 เท่านั้น เนื่องจากในช่วงหลังเหตุการณ์ 14 ตุลา ทางราชการได้ดำริว่า ยศจอมพลควรเป็นพระยศเฉพาะสำหรับองค์จอมทัพ เช่นเดียวกับธรรมเนียมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงกลาโหมจึงมิได้ดำเนินการขอพระราชทานยศจอมพลให้แก่ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนใดอีกเลย ปัจจุบันชั้นยศจอมพลในประเทศไทย จึงมีเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมีสงครามเกิดขึ้นก็อาจจะมีการแต่งตั้งจอมพลอีกครั้งก็ได้ เพราะในต่างประเทศถือว่าชั้นยศนี้มีอำนาจคุมกำลังทหารทั้งหมด ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้เปลี่ยนอัตราเงินเดือนชั้นจอมพลเป็นอัตราเงินเดือนชั้นพลเอกพิเศษแทน[7]
 • ยศนายดาบทหารในขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกชั้นยศ แต่ไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศนี้เพิ่มเติม
 • สำหรับทหารเรือ ตั้งแต่ชั้นยศพันจ่าตรีขึ้นไป ในเครื่องแบบสีขาวและสีกากี ประดับยศไว้บริเวณอินทรธนู และในเครื่องแบบสีน้ำเงินดำ ประดับยศเป็นแถบดิ้นสีทองบริเวณปลายแขนเสื้อ
 • ยศพลอาสาสมัคร มียศเทียบเท่ากับ พลทหาร หรือ อาสาสมัครทหารพราน แต่ พลอาสาสมัคร คือ ข้าราชการทหารประจำการ ไม่ใช่ทหารเกณฑ์ หรือ อาสาสมัคร ดังเช่น อาสาสมัครทหารพราน ซึ่ง จะได้รับเงินเดือนระดับ พ.2[8] และ ยศพลตำรวจสมัคร มียศเทียบเท่ากับ พลตำรวจพิเศษ ซึ่งสูงกว่าพลตำรวจ และ จะได้รับเงินเดือนระดับ พ.2[9]

เชิงอรรถ แก้ไข

 1. พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479
 2. ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการพระราชทานยศตำรวจ พ.ศ.2458
 3. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547f
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 ชั้นยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา และพลตำรวจจัตวา เป็นชั้นยศนายพลขั้นที่ต่ำที่สุด ปัจจุบันไม่มีการแต่งตั้งชั้นยศพลจัตวาอีกแต่ยังคงยศไว้ตามกฎหมาย จึงมีการแต่งตั้งนายทหาร-ตำรวจที่มีอัตราเงินเดือนเท่านายพลจัตวา หรือ น.5 เป็นพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก (พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) และพันตำรวจเอก (พิเศษ) ซึ่งถือเป็นยศเทียบเท่ากับพลจัตวาแทน.
 5. 5.0 5.1 5.2 The "Special Master Sergeant 1st Class" is an honorific given to those senior enlisted members who are deserving of recognition above and beyond that of the highest enlisted rank. There is no difference in the rank insignia worn, and they do not 'outrank' the normal Master Sergeant 1st Class, although in a group situation they will normally be assigned control. They do receive a higher salary. In the same way, the RTN has "Special Chief Petty Officer 1st Class" and the RTAF has "Special Flight Sergeant 1st Class".
 6. ตามพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2522 กำหนดให้มีธงหมายยศมีใช้เฉพาะตั้งแต่ยศนายพล นายพลเรือ และนายพลเรืออากาศขึ้นไปเท่านั้น
 7. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/043/13.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2531/A/181/21.PDF

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข