พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย)

พระเทพวัชรเมธี นามเดิม สมคิด เนาว์ชมภู ฉายา จินฺตามโย เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย[1] ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช[2] รองเจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต)[3] ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

พระเทพวัชรเมธี

(สมคิด จินฺตามโย)
คำนำหน้าชื่อพระเดชพระคุณ
ส่วนบุคคล
เกิด3 มีนาคม พ.ศ. 2513 (54 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
การศึกษานักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 5 ประโยค
ศน.บ. (ปรัชญา), M.A., ศน.ด. (พระพุทธศาสนา และปรัชญา)
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อุปสมบท26 พฤษภาคม พ.ศ. 2533
พรรษา33
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
รองเจ้าคณะภาค 6-7 (ธรรมยุต)
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

ชาติภูมิ แก้

พระเทพวัชรเมธี มีนามเดิมว่า สมคิด เนาว์ชมภู เกิดเมื่อวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2513 ณ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

บรรพชาและอุปสมบท แก้

บรรพชา แก้

พระเทพวัชรเมธี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ณ วัดจำทรายมูล ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ (สมาน รามธมฺโม) วัดเชตวัน จังหวัดลำปาง เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชเมธาจารย์ (ศรีบัว ยโสธโร) วัดจำทรายมูล เมื่อดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร เป็นพระศีลาจารย์

อุปสมบท แก้

พระเทพวัชรเมธี อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ณ มหาพัทธสีมาพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีสมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชสารสุธี เป็นพระกรรมวาจาจารย์

วิทยฐานะ แก้

วิทยฐานะสายสามัญ แก้

วิทยฐานะพระปริยัติธรรม แก้

ตำแหน่งการปกครองคณะสงฆ์ แก้

ตำแหน่งปกครอง แก้

ตำแหน่งด้านศาสนศึกษา แก้

สมณศักดิ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. https://www.thairath.co.th/news/local/1619975
  2. chanhena, Bandit. "โปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช". เดลินิวส์.
  3. https://www.thairath.co.th/news/local/2106265
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ เป็น พระอุดมธีรคุณ), เล่ม 129, ตอนที่ 6 ข, 15 กุมภาพันธ์ 2555, หน้า 9.
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระอุดมธีรคุณ เป็น พระราชปฏิภาณโกศล), เล่ม 133, ตอนที่ 43 ข, 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559, หน้า 7.
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ (พระราชปฏิภาณโกศล เป็น พระเทพวัชรเมธี), เล่ม 138, ตอนที่ 26 ข, 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564, หน้า 1.
ก่อนหน้า พระเทพวัชรเมธี (สมคิด จินฺตามโย) ถัดไป
พระเทพบัณฑิต (ธรณิศ ชาคโร)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(ลำดับที่ 6)
  อยู่ในตำแหน่ง