พระมหากษัตริย์

ผู้ปกครองประเทศที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์
(เปลี่ยนทางจาก พระเจ้าแผ่นดิน)
"กษัตริย์" เปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับวรรณะหนึ่งในศาสนาฮินดู ดูที่ กษัตริย์ (วรรณะ)

กษัตริย์ หรือ พระมหากษัตริย์ (อังกฤษ: Monarch) คือประมุขแห่งรัฐในระบอบราชาธิปไตย[1][2] พระมหากษัตริย์อาจจะใช้ทั้งพระราชอำนาจสูงสุดและอำนาจในรัฐ หรือผู้อื่นอาจจะใช้พระราชอำนาจนั้นในฐานะผู้แทนของพระมหากษัตริย์ โดยปกติแล้ว พระมหากษัตริย์เป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดสิทธิ์อันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยส่วนพระองค์เองเพื่อใช้สิทธิอธิปไตยของรัฐ(มักจะเรียกกันว่า บังลังก์ หรือ มงกุฎ) หรือได้รับเลือกโดยกระบวนการที่ถูกกำหนดขึ้นจากราชวงศ์หรือกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเพื่อให้มาเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศนั้น หรืออีกวิธีหนึ่ง บุคคลอาจจะได้เป็นพระมหากษัตริย์โดยสิทธิในฐานะผู้ชนะ(Right of conquest) ได้รับการสนับสนุน หรือรวมวิธีการต่าง ๆ พระมหากษัตริย์มักจะครองราชย์ได้ตลอดพระชนม์ชีพหรือจนกว่าจะสละราชสมบัติ

descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescrdescr
descrdescrdescr
หากเด็กเล็กที่ได้รับการสวมมงกุฎเป็นพระมหากษัตริย์ ก็จะมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อให้ปกครองประเทศแทน จนกว่าพระมหากษัตริย์จะเจริญวัยเป็นผู้ใหญ่ที่มีความจำเป็นในการปกครอง อำนาจที่แท้จริงของพระมหากษัตริย์จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละระบอบกษัตริย์และในยุคสมัยต่าง ๆ อย่างแบบสุดโต่ง พวกเขาอาจจะมีพระราชอำนาจที่เด็ดขาด (ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์) ที่ใช้พระราชอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง หรือในทางกลับกัน พวกเขาอาจจะเป็นเพียงแค่ประมุขแห่งรัฐในพิธีซึ่งใช้พระราชอำนาจโดยตรงเพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่มีเลย หรือพระราชอำนาจที่ถูกสงวนไว้ โดยอำนาจที่แท้จริงนั้นได้ตกเป็นของรัฐสภาหรือหน่วยงานอื่น ๆ (ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ)

พระมหากษัตริย์สามารถครองราชย์ในสถาบันพระมหากษัตริย์ได้หลายสถาบันพร้อมกันได้ ตัวอย่างเช่น พระมหากษัตริย์แห่งแคนาดาและพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นรัฐที่แยกจากกัน แต่พวกเขาจะแบ่งให้มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวกันผ่านทางการเป็นรัฐร่วมประมุข

ภาพแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "monarch". Oxford Dictionaries. 2014.
  2. Webster's II New College Dictionary.Monarch. Houghton Mifflin. Boston. 2001. p. 707. ISBN 0-395-96214-5