พระเจ้าฮย็องจง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ฮย็องจง (Hyeonjong) สามารถหมายถึง