พระเจ้าสิริบุญสาร

พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชที่ 3 หรือ พระเจ้าศิริบุญสาร เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ ลำดับที่ 4 (พ.ศ. 2294 - พ.ศ. 2322) พระราชโอรสในเจ้าองค์ลอง, เสียเอกราชแก่สยามในปี พ.ศ. 2322

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าสิริบุญสาร ถัดไป
เจ้าอุปราช (ท้าวนอง)   เจ้าผู้ครองอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์
(พ.ศ. 2294 - พ.ศ. 2322)
  พระเจ้านันทเสน