พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ[3] มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลเกษมศรี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
องคมนตรี[1][2]
ดำรงตำแหน่ง7 พฤษภาคม พ.ศ. 2430
อธิบดีกรมราชพัสดุ
ภรรยาชายา
หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ เกษมศรี
หม่อม
9 ท่าน
พระบุตร30 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาจันทร์ ในรัชกาลที่ 4
ประสูติ17 สิงหาคม พ.ศ. 2400
สิ้นพระชนม์3 มกราคม พ.ศ. 2458 (57 ปี)

พระประวัติแก้ไข

เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 30 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ พระสนมเอก เมื่อวันจันทร์ เดือน 9 แรม 12 ค่ำ ปีมะเส็ง นพศก จ.ศ. 1219 ตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2400

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงษประวัติ ทรงศักดินา 15000[4]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ ประชวรพระโรคบังคนเบาพิการ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 ณ วังถนนขาวสามเสน สิริพระชันษาได้ 59 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาพระราชทานน้ำสรงพระศพ เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงในพระลอง ตั้งบนแว่นฟ้า 2 ชั้น ประกอบพระโกศมณฑป และโปรดให้ข้าราชการไว้ทุกข์ 15 วัน[5] ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2459[3]

พระโอรสและพระธิดาแก้ไข

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ มีชายา 1 องค์ และหม่อม 9 ท่าน ได้แก่

 1. หม่อมเพิ่ม (สกุลเดิม : สโรบล)
 2. หม่อมพลัด
 3. หม่อมละม้าย (สกุลเดิม : ปาณิกบุตร)
 4. หม่อมเป้า
 5. หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ (ราชสกุลเดิม : สิงหรา) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
 6. หม่อมสอน (สกุลเดิม : พวงนาค)
 7. หม่อมแช่ม
 8. หม่อมเชย
 9. หม่อมเชื้อ
 10. หม่อมแหวน (สกุลเดิม : ปาณิกบุตร)

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 30 พระองค์ เป็นชาย 18 พระองค์ และหญิง 12 พระองค์

พระรูป พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
  1. หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี ที่ 1 ในหม่อมเพิ่ม มีนาคม 2415 27 พฤศจิกายน 2467 หม่อมรอด
หม่อมเนื่อง (ปันยารชุน)
  2. หม่อมเจ้าหญิงเม้า ที่ 2 ในหม่อมเพิ่ม พ.ศ. 2416 27 ธันวาคม 2418
  3. หม่อมเจ้าสมบัติบูรณ์ หม่อมพลัด พฤษภาคม 2417 3 พฤษภาคม 2466 หม่อมจำเริญ (ปาณิกบุตร)
หม่อมพู
  4. หม่อมเจ้าศุภโยคเกษม
(พ.ศ. 2464: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม) พระนามเดิม หม่อมเจ้าเณร
ที่ 3 ในหม่อมเพิ่ม 29 สิงหาคม 2417 6 มกราคม 2475 หม่อมขาว (สุรนันท์)
หม่อมนวม (เสขรฤทธิ์)
หม่อมพิง (สุรนันท์)
  5. หม่อมเจ้าหญิงผกามาลย์ ที่ 1 ในหม่อมละม้าย 1 มิถุนายน 2424 27 กุมภาพันธ์ 2468
  6. หม่อมเจ้าหญิงวรวิลาศรำไพ หม่อมเป้า เมษายน 2426 2 ตุลาคม 2451 หม่อมเจ้าอนุชาติสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
  7. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) พ.ศ. 2428 26 พฤษภาคม 2434
  8. หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ 14 พฤศจิกายน 2429 25 กันยายน 2506 หม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร เกษมศรี
หม่อมน้อม
  9. หม่อมเจ้านิลประภัศร ที่ 1 ในหม่อมสอน 29 ตุลาคม 2433 15 ตุลาคม 2476 หม่อมประภัศร์ (หงสกุล)
  10. หม่อมเจ้าตระการโชค ที่ 2 ในหม่อมละม้าย พ.ศ. 2433 1 มีนาคม 2447
  11. หม่อมเจ้าสมภพ (ท่านชายสำเภา) หม่อมแช่ม 7 สิงหาคม 2434 24 กันยายน 2506 หม่อมเยื้อน (ลักษณะประนัย)
  12. หม่อมเจ้าเผือก ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
  13. หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี ที่ 3 ในหม่อมละม้าย 10 ตุลาคม 2436 16 พฤศจิกายน 2489 หม่อมพร (เลาหเศรษฐี)
  14. หม่อมเจ้าเล็ก ที่ 2 ในหม่อมสอน 1 มกราคม 2436 6 พฤษภาคม 2437
  15. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) 7 กันยายน 2437 2 กรกฎาคม 2438
  16. หม่อมเจ้าวัฒยากร ที่ 3 ในหม่อมสอน 28 สิงหาคม 2438 14 เมษายน 2517 หม่อมละออง (สุขสถิตย์)
หม่อมสายหยุด (ตะเวทีกุล)
  17. หม่อมเจ้าอรรคพันธ์ ที่ 1 ในหม่อมเชย มิถุนายน 2438 ตุลาคม 2461
  18. หม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร ที่ 4 ในหม่อมละม้าย 11 ตุลาคม 2438 16 ธันวาคม 2487 หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
  19. หม่อมเจ้าหญิงอุทัยพงศ์ ที่ 1 ในหม่อมเชื้อ 10 สิงหาคม 2439 12 กุมภาพันธ์ 2500 หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
  20. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี พ.ศ. 2439
  21. หม่อมเจ้าหญิงสมทรง ที่ 4 ในหม่อมสอน 17 กันยายน 2441 22 กุมภาพันธ์ 2485 หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
  22. หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ ที่ 1 ในหม่อมแหวน 15 มกราคม 2441 8 ธันวาคม 2507 หม่อมเกสรบุปผา (อาคมานนท์)
  23. หม่อมเจ้าหญิงวิไลวรรณ ที่ 2 ในหม่อมเชื้อ 4 กรกฎาคม 2442 20 มกราคม 2489 หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
  24. หม่อมเจ้าหญิงรำไพเยาวยุภา (ท่านหญิงตุ๊) ไม่ทราบปี 2 ตุลาคม 2451 หม่อมเจ้าอนุชาติสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
  25. หม่อมเจ้าสโมสรเกษม ที่ 5 ในหม่อมละม้าย 16 เมษายน 2445 23 เมษายน 2532 หม่อมเจ้าหญิงแขไขจรัสศรี (เทวกุล)
  26. หม่อมเจ้าหญิงมัณฑนา ที่ 2 ในหม่อมเชย 20 เมษายน 2445 23 กรกฎาคม 2488
  27. หม่อมเจ้าหญิงวงศ์แข ที่ 5 ในหม่อมสอน 1 พฤษภาคม 2445 18 กันยายน 2539 หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
  28. หม่อมเจ้ามงคลโยค ที่ 2 ในหม่อมแหวน 29 มิถุนายน 2453 12 พฤศจิกายน 2473
  29. หม่อมเจ้าหญิงเกษมเสาวภา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 3 ในหม่อมแหวน 8 มิถุนายน 2457 29 มกราคม 2545 เพียร์ ชัคกาเรีย
  30. หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม ที่ 4 ในหม่อมแหวน 12 มกราคม 2458 26 ธันวาคม 2540 หม่อมศรีสมบัติ (อาคมานนท์)

พระอิสริยยศแก้ไข

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค (17 สิงหาคม พ.ศ. 2400 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – ปัจจุบัน)
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/006/45.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2430/006/47.PDF
 3. 3.0 3.1 "การพระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 33 (ง): 711–715. 25 มิถุนายน 2459. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561.
 4. "พระบรมราชโองการ ประกาศในการพระราชทานสุพรรณบัตร และหิรัญบัตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 13 (34): 414. 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 115. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561.
 5. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (ง): 2408. 9 มกราคม 2558. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานแก่ท่านที่ได้รับพระสุพรรณบัตรและหิรัญบัตร, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๗
 7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/061/536.PDF
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๖๔
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง