พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาแก้ไข

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  1. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2328 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1
  2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน พ.ศ. 2329 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 -
  3. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีสุลาลัย
ธิดาพระยานนทบุรี (จัน)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 2 เมษายน พ.ศ. 2394 64 ปี
  4. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนกัลยาสุนทร เจ้าจอมมารดาสวน
พ.ศ. 2332 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2389 57 ปี
  5. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่ พ.ศ. 2332 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 -
  6. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
22 มีนาคม พ.ศ. 2333 14 กันยายน พ.ศ. 2412 79 ปี 176 วัน
  7. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าป้อม สมเด็จพระศรีสุลาลัย
22 มกราคม พ.ศ. 2333 พ.ศ. 2336 3 ปี
  8. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี เจ้าจอมมารดาสวน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 24 มีนาคม พ.ศ. 2374 39 ปี 300 วัน
  9. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุบผา เจ้าจอมมารดาสี
พ.ศ. 2334 พ.ศ. 2364 30 ปี
  10. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงศ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
ธิดาท่านขรัวยายฟักทอง
พ.ศ. 2334 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 -
  11. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก เจ้าจอมมารดาสั้น 31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 80 ปี 285 วัน
  12. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดำ สมเด็จพระศรีสุลาลัย
พ.ศ. 2335 พ.ศ. 2336 1 ปี
  13. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร เจ้าจอมมารดากรุด 15 มีนาคม พ.ศ. 2335 23 สิงหาคม พ.ศ. 2385 50 ปี 161 วัน
  14. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาม่วงใหญ่ พ.ศ. 2336 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 -
15. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร เจ้าจอมมารดานิ่ม
ธิดาเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2336 4 กันยายน พ.ศ. 2402 66 ปี 116 วัน
  16. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน เจ้าจอมมารดาเกด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2336 13 สิงหาคม พ.ศ. 2408 72 ปี 32 วัน
  17. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ เจ้าจอมมารดาศิลา 8 ตุลาคม พ.ศ. 2337 27 เมษายน พ.ศ. 2399 61 ปี 201 วัน
  18. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหรุ่น เจ้าจอมมารดาสวน 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2338 พ.ศ. 2376 38 ปี
  19. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย เจ้าจอมมารดาอิน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2338 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2406 67 ปี 300 วัน
  20. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ธันวาคม พ.ศ. 2338 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  21. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ เจ้าจอมมารดาสวน มีนาคม พ.ศ. 2340 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 valign = "top"
  22. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์ เจ้าจอมมารดาศิลา 18 เมษายน พ.ศ. 2341 11 เมษายน พ.ศ. 2406 64 ปี 358 วัน
  23. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังวาล เจ้าจอมมารดาทรัพย์ กรกฎาคม พ.ศ. 2341 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  24. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนตร เจ้าจอมมารดาปราง
ธิดาขรัวตาบุญเกิดและขรัวยายทองอิน
สิงหาคม พ.ศ. 2341 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 -
  25. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโคมเพ็ชร เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก พฤษภาคม พ.ศ. 2342 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 -
  26. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู เจ้าจอมมารดาบุนนาค กรกฎาคม พ.ศ. 2342 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  27. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอำไพ เจ้าจอมมารดาทองอยู่ สิงหาคม พ.ศ. 2342 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  28. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพร เจ้าจอมมารดาม่วงซอ สิงหาคม พ.ศ. 2342 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 -
  29. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุกรม เจ้าจอมมารดาสั้น 27 กันยายน พ.ศ. 2342 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 -
  30. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ 12 เมษายน พ.ศ. 2343 พ.ศ. 2367 24 ปี
  31. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน
พฤษภาคม พ.ศ. 2343 สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. 3 -
  32. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อย เจ้าจอมมารดาสวน พฤศจิกายน พ.ศ. 2343 สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. 3 -
  33. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภา เจ้าจอมมารดาบุญมา ธันวาคม พ.ศ. 2343 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  34. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขัตติยวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อย
พ.ศ. 2344 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 -
  35. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2344 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2399 55 ปี 189 วัน
  36. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารสคนธ์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2344 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  37. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าชาย สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
22 มกราคม พ.ศ. 2345 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 -
  38. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ เจ้าจอมมารดาทิม
ธิดานายเอม
พ.ศ. 2345 พ.ศ. 2391 47 ปี
  39. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก พ.ศ. 2345 พ.ศ. 2346 1 ปี
  40. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด พ.ศ. 2346 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 1 -
  41. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ (พระองค์เจ้าโต) เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
27 กันยายน พ.ศ. 2346 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2404 57 ปี 286 วัน
  42. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล เจ้าจอมมารดาศิลา
10 ตุลาคม พ.ศ. 2347 6 มีนาคม พ.ศ. 2416 68 ปี 148 วัน
  43. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 64 ปี 348 วัน
  44. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2348 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2419 71 ปี 5 วัน
  45. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา เจ้าจอมมารดาทิม
22 มีนาคม พ.ศ. 2348 17 มิถุนายน พ.ศ. 2404 56 ปี 87 วัน
  41. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่)
พ.ศ. 2349 สิ้นพระชนม์หลังการประสูติ 3 วัน 3 วัน
  47. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาพะวา
ธิดาพระสาครบุรีและขรัวยายลิ้ม
พ.ศ. 2349 สิ้นพระชนม์ในวันประสูติ -
ประสูติเมื่อเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  48. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสมร เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2414 63 ปี
  49. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่)
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 14 สิงหาคม พ.ศ. 2414 63 ปี 36 วัน
  50. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 4 กันยายน พ.ศ. 2351 7 มกราคม พ.ศ. 2408 56 ปี 125 วัน
  51. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร เจ้าจอมมารดาทองดี
ธิดาเจ้าพระยาธรรมาฯ (สด)
พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2399 48 ปี
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  52. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ เจ้าจอมมารดาพะวา
7 ตุลาคม พ.ศ. 2352 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2416 63 ปี 273 วัน
  53. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจันทร์ เจ้าจอมมารดากล่ำ
พ.ศ. 2352 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 -
  54. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิ่มนวล เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่
พ.ศ. 2354 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  55. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
พ.ศ. 2354 สิ้นพระชนม์หลังจากประสูติ 6 วัน 6 วัน
  56. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
พ.ศ. 2354 สิ้นพระชนม์หลังจากประสูติ 7 วัน 7 วัน
  57. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา เจ้าจอมมารดาพิม
12 สิงหาคม พ.ศ. 2354 10 ตุลาคม พ.ศ. 2410 56 ปี 59 วัน
  58. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ เจ้าจอมมารดาเอม
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2355 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 76 ปี 58 วัน
  59. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ เจ้าจอมมารดาอัมพา
ธิดาพระยาอินทรอากร
5 เมษายน พ.ศ. 2357 22 ธันวาคม พ.ศ. 2415 58 ปี 261 วัน
  60. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
19 เมษายน พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2391 32 ปี
  61. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ เจ้าจอมมารดาอัมพา
11 มีนาคม พ.ศ. 2359 22 มิถุนายน พ.ศ. 2415 56 ปี 103 วัน
  63. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพันแสง เจ้าจอมมารดานวล
พ.ศ. 2359 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -
  63. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเน่า เจ้าจอมมารดาพุ่ม
พ.ศ. 2360 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 -
  64. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกยูร เจ้าจอมมารดาอัมพา
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2361 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 -
  65. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
24 เมษายน พ.ศ. 2362 1 กันยายน พ.ศ. 2429 67 ปี 130 วัน
  66. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสภา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์
พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2364 2 ปี
  67. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
2 มีนาคม พ.ศ. 2363 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 2 -
  68. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัณฐา เจ้าจอมมารดาอัมพา
5 พฤษภาคม พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2393 30 ปี
  69. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าปิ๋ว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
26 เมษายน พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2383 18 ปี
  70. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามารยาตร เจ้าจอมมารดาแย้ม
ธิดาพระยาไกดรเพ็ชรรัตน์สงคราม (ทองดี)
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2366 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 4 -
  71. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี เจ้าจอมมารดาอัมพา
16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2366 พ.ศ. 2368 2 ปี
  72. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์เล็ก
ธิดาเจ้าสุก ชาวหลวงพระบาง
15 ธันวาคม พ.ศ. 2366 28 กันยายน พ.ศ. 2456 89 ปี 277 วัน
  73. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนิษฐน้อยนารี เจ้าจอมมารดาอัมพา
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2367 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 -

พระนามกรมแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้น 73 พระองค์ แต่มีพระเจ้าลูกยาเธอ 18 พระองค์ได้ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 2 มีบางพระองค์ที่ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 3 มีดังต่อไปนี้

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2แก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ทรงกรมมี 21 พระองค์ โดยได้ทรงกรมรัชกาลที่ 2 มี 18 พระองค์ และได้ทรงกรมในรัชกาลที่ 3 อีก 3 พระองค์

พระนามทรงกรมแก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

 
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม
 
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
 
กรมหลวงวรศักดาพิศาล พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง

พ.ศ. 2356แก้ไข

พ.ศ. 2363แก้ไข

พ.ศ. 2365แก้ไข

พ.ศ. 2367แก้ไข

พ.ศ. 2372แก้ไข

พ.ศ. 2375แก้ไข

พ.ศ. 2379แก้ไข

พ.ศ. 2385แก้ไข

พ.ศ. 2394แก้ไข

พ.ศ. 2410แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข