พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร)

พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) (19 ตุลาคม พ.ศ. 2481- ปัจจุบัน) พระภิกษุในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท คณะมหานิกาย ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอยางตลาดและอดีตเจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าอาวาสวัดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน ตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(สย.) เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พระสุนทรธรรมประพุทธ์

(เกษร ฐานิสฺสโร)
พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร).jpg
ส่วนบุคคล
เกิด19 ตุลาคม พ.ศ. 2481 (78 ปี)
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก,ป.1-2,พธ.บ.
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดเหนือ กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อุปสมบท18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
พรรษา58 พรรษา
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเหนือ กาฬสินธุ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติแก้ไข

พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) มีนามเดิมว่า เกษร นามสกุล สรสันต์ เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2481 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 12 ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 8 บ้านดอนยานาง ต.อุ่มเม่า(ปัจจุบัน ต.ดอนสมบูรณ์) อ.ยางตลาด จ.มหาสารคาม(ปัจจุบัน จ.กาฬสินธุ์) โยมบิดาชื่อ นายเหลื่อม สรสันต์ โยมมารดาชื่อ นางอ่อน สรสันต์

บรรพชา
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้เข้าพิธีบรรพชา ที่วัดดอนยานาง ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าอธิการมา จนฺทูปโม เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า เจ้าอาวาสวัดดอนยานาง

เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็ได้อยู่ในสมณเพศ เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและหลักปฏิบัติตามรอยพระอุปัชฌาย์อาจารย์ ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเรื่อยมา

อุปสมบท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 จึงได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดดดอนยานาง ต.อุ่มเม่า(ต.ดอนสมบูรณ์) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ โดยมีเจ้าอธิการมา จนฺทูปโม เจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า

เจ้าอาวาสวัดดอนยานาง เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อได้อุปสมบทแล้วก็ได้ปฏิบัติศาสนกิจและศาสนประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายนานัปการ และได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ตลอดถึงการได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ประจำหน่วยอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เดินทางจาริกไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาในท้องที่ต่างๆในเขตอำเภอ

การศึกษา
 • พ.ศ. 2512 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก (น.ธ.เอก)
 • พ.ศ. 2541 สอบได้เปรียญธรรมประโยค 1-2
 • พ.ศ. 2550 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

งานปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. 2507 เป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างโนนทัน ต.หัวงัว(ปัจจุบัน ต.หนองอิเฒ่า) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหัวงัว อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2517 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. 2518 เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนยานาง ต.อุ่มเม่า(ปัจจุบัน ต.ดอนสมบูรณ์) อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2518 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลอุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2533 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
 • พ.ศ. 2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอยางตลาด
 • พ.ศ. 2554 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
 • พ.ศ. 2555 เป็นเจ้าอาวาสวัดเหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

สมณศักดิ์แก้ไข

 • พ.ศ. 2521 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนามที่ พระครูอนุสรธรรมคุณ
 • พ.ศ. 2528 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2534 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2540 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2545 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2549 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2553 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2554 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
 • พ.ศ. 2556 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ(สย.) ในราชทินนามที่ พระสุนทรธรรมประพุทธ์ [1]

เกียรติประวัติแก้ไข

 • พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานวุฒิบัตรพระสังฆาธิการเพื่อพัฒนาชุมชนจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/B/020/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์] เลม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๐ ข ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ หนา ๕

http://www.mahathera.org/detail.php?module=mati&id=255404120901&title=10 เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

http://news.tlcthai.com/news/231794.html เก็บถาวร 2013-12-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ประจำปีพุทธศักราช 2556


ก่อนหน้า พระสุนทรธรรมประพุทธ์ (เกษร ฐานิสฺสโร) ถัดไป
พระครูวิบูลธรรมาทร (แดง ธมฺมทินฺโน)   อยู่ในตำแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดเหนือ

(พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
  อยู่ในตำแหน่ง
พระราชธรรมเมธี (ทองใส กิตฺติโก)   รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
(พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง