พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล)

พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล) หรือ หลวงพ่ออุดม นามสกุล ยิ้มย่อง ตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอ และ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก [1]


พระราชสิทธิวราจารย์
(อุดม สุทฺธสีโล)
ท่านเจ้าคุณอุดมทรัพย์ หลวงพ่ออุดม
พระราชสิทธิวราจารย์ (อุดม สุทฺธสีโล).jpeg
เกิด 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485
อายุ 76
อุปสมบท 24 มิถุนายน พ.ศ. 2506
พรรษา 56
วัด วัดประสิทธิเวช
ท้องที่ จังหวัดนครนายก
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
ประถมศึกษาปีที่ 4
พุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอ
เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช

ชาตภูมิแก้ไข

พระราชสิทธิวราจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเมีย บิดา นายโชติ ยิ้มย่อง มารดา นางเริ่ม ยิ้มย่อง ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ณ พัทธสีมา วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก พระครูวิจิตรธรรมประภาต วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอรุณธรรมประโชติ วัดอรุณฉายาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปล้อง อุตฺตโร (พระครูประสิทธิศีลวัฒน์) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ [2]

การบรรพชา-อุปสมบทแก้ไข

 • อุปสมบทเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2506 ขึ้น 3 ค่ำเดือน 8 ปีเถาะ ณ พัทธสีมา วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

การศึกษาแก้ไข

การศึกษาพิเศษ คือ

งานปกครองแก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการสายที่ ๗
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงแผนกธรรม
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นกรรมการศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสิทธิเวช
 • พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ รักษาการเจ้าคณะตำบลบางปลากด
 • พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลากด
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๕ เป็นเจ้าคณะอำเภอองครักษ์
 • พ.ศ. ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอองค์ครักษ์

[3]

งานพิเศษแก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เข้ารับการอบรมจบหลักสูตร โรงเรียนพระสังฆาธิการ ณ วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก เป็นเวลา ๑ เดือน
 • พ.ศ. ๒๕๑๖ สำเร็จการฝึกอบรมหน่วยพัฒนาการทางจิต จากจิตตภาวันวิทยาลัย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ ๙ เป็นเวลา ๓ เดือน
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษา และผู้อุปถัมภ์โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ต. บางปลากด อ. องครักษ์ จ. นครนายก
 • พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นประธานดำเนินการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชเนกขัมมะปฏิบัติ (ศีลจาริณี) ของวัดประสิทธิเวช ตลอดมาทุกๆ ปี ถึงปัจจุบัน จำนวนผู้ที่มาบวช ปีละ ๔๐๐ – ๕๐๐ ร้อยคนของทุกๆ ปี
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะ อำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการมาทุกปีประกาศเกียรติคุณ (เกียรติบัตรและประกาศนียบัตร)
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้บริจาคเครื่องขยายเสียงให้สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอองครักษ์
 • พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้บริจาคค่าอาหารเลี้ยงลูกเสือและยุวกาชาด แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับประกาศนียบัตร จากอธิบดีกรมการศาสนา เรื่องได้มีความอตสาหะวิริยะนำพระภิกษุสามเณร ทายก ทายิกา ได้ทำการพัฒ- นาวัดถึงขั้นสำเร็จผล ทั้งสถานที่ บุคคล และกิจกรรมได้ดีมาก *พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริจาค ซื้อโซฟา ชุดรับแขกมอบให้สำนักงานศึกษาธิการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านของอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ กรมประมงมอบประกาศนียบัตร เนื่องจากได้ดำเนินการโครงการอนุรักษ์ปลาหน้าวัด วัดประสิทธิเวชเฉลิมพระเกียรติ
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องในการอุปถัมภ์การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน รุ่นเฉลิมพระเกียรติณ วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกรมการสัตว์ทหารบก เนื่องให้การสนับสนุน การฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพเกษตรเบ็ดเสร็จ

ผลงานที่ได้รับการยกย่องแก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จากกรมการการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพัดเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • พ.ศ. ๒๕๓๘ วัดได้รับยกย่องเป็นอุทยานการศึกษา
 • พ.ศ. ๒๕๔๐ วัดได้รับยกย่องให้เป็นลานวัด ลานใจ ลานกีฬา เพื่อยกเลิกยาเสพติด
 • พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม สาขาส่งเสริมผู้ปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับประทานฯ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับประทานฯ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสังคมสง เคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ระดับกาญจนเกียรติคุณ (ระดับทอง) ที่ มจร. อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งนั้นนามชื่อ พระพิมลศีลาจาร (อุดม สุทฺธสีโล)
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก จากประเทศไทย

ด้านชุมชนแก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๕๙ โรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์ (หลวงพ่ออุดมทรัพย์) กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก เป็นโรงพยาบาลฯ ขนาด 70 เตียง

งานสาธารณะสงเคราะห์แก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ ซื้อที่ดิน – ถมดิน – ลงลูกรัง – เทคอนกรีต ระหว่างถนนสายคลอง ๑๕ โพธิ์แทน เชื่อมเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เนื้อที่กว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๕ เส้น
 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ช่วยสงเคราะห์นักเรียนเข้าค่ายปีละหลายโรงเรียนหลายรุ่น คือ สงเคราะห์ค่าอาหารทั้งทางคณะสงฆ์ มีการประชุม การสอบ การตรวจธรรม คือ ช่วยทั้งทางคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔

งานศึกษาสงเคราะห์แก้ไข

 • พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ช่วยค่าอาหารนักเรียนมีโรงเรียนวัดประสิทธิเวช – โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง – โรงเรียนโพธิ์แทน
 • พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ ทางเจ้าคณะจังหวัดมีมติให้นักธรรมชั้นโท – เอก ให้รวมกันทั้งอำเภอ มาเรียนรวมกันที่วัดประสิทธิเวชได้ซื้อหนังสือเรียน สมุดปากกา และจ่ายค่า น้ำมันรถให้นักเรียนที่มาเรียนทั้งหมด ค่าใช้จ่าย ๒ ปี

สมณศักดิ์แก้ไข

สถานที่ด้วยนามแก้ไข

 • โรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์

แหล่งอ้างอิงแก้ไข