พระราชวชิรญาณโสภณ (อุทัย สิริธโร)

หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร เป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ศิษย์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน เป็นที่เคารพในฐานะเสาหลักพระกรรมฐานในยุคปัจจุบัน[1]

พระราชวชิรญาณโสภณ

(อุทัย สิริธโร)
ส่วนบุคคล
เกิด12 มีนาคม พ.ศ. 2479 (88 ปี)
นิกายธรรมยุติกนิกาย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จังหวัดนครราชสีมา
อุปสมบท9 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
พรรษา68
ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

ชาติกำเนิด แก้

หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2479 ที่บ้านหนองบก ตำบลหนองหิน อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดยโสธร) มีพี่น้องรวมทั้งหมด 3 คน โดยหลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโรเป็นบุตรคนโตของครอบครัว

อุปสมบท แก้

หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร อุปสมบทในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยมี พระครูทัศนะประกาศ เป็นพระอุปชฌาย์ พระใบฏีกาอ่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ณ วัดสำราญนิเวศน์ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดอำนาจเจริญ) หลังจากอุปสมบทเสร็จแล้ว ได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านเกิดคือ ที่วัดป่าบ้านหนองบก ตำบลหนองหิน อำเภอยโสธร จังหวัดอุบลราชธานี (ปัจจุบันคือ จังหวัดยโสธร)

ศึกษาธรรม แก้

 
บริเวณเจดีย์พระพุทธรัตนสิริมงคล วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร ได้มีโอกาสพบ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ในปี พ.ศ. 2503 หลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านได้ติดตามศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฎฐากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่วัดถ้ำขาม จ.สกลนครเรื่อยมา โดยได้รับอุบายธรรมจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ว่า " หากคิดถึงบ้าน ให้หันหลังไปทางบ้าน แล้วสะพายบาตรเดินขึ้นเขาไป"

หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร มีโอกาสได้รับอุบายธรรมจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อยู่เสมอๆ จนเกิดความซาบซึ้งใจในธรรม จิตตั้งมั่นในคำสอนของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร โดยท่านจะเน้นเรื่องของศีล สมาธิและคำสอนของพระพุทธเจ้า อีกทั้งยังได้รับอุบายธรรมในเรื่องการอดอาหาร และการกวาดตาด จากหลวงปู่ฝั้น อาจาโร อีกด้วย หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร ได้ศึกษาธรรมกับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร จวบจนท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโรละสังขารในปี 2520

หลังจากหลวงปู่ฝั้น อาจาโรละสังขาร หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร และ พระอธิการเสถียร คุณวโร ได้ชวนกันไปปลีกวิเวกที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.หนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะแก่การเจริญธรรมศึกษาธรรม ซึ่งหลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร ได้พัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้จนสามารถตั้งเป็นวัดได้สำเร็จในที่สุด

วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน แก้

 
ทางจงกรม ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน

ในปี พ.ศ. 2521 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ได้ทราบข่าวการการปฏิบัติพระกรรมฐานของหลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร ณ.สำนักสงฆ์ถ้ำพระภูวัว จึงได้เมตตาและมีโอกาสมาเยี่ยมหลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร อยู่เสมอ ๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน) ได้รับการบริจาคที่ดินบริเวณเขาใหญ่ จึงได้นิมนต์ให้หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร มาสร้างวัดขึ้นที่บริเวณนี้ เพื่อให้สามารถเป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมของพระ เณรและญาติโยมได้ หลังจากนั้นเป็นต้นมาหลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร จึงได้มาจำวัดและปฏิบัติธรรมที่ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

 

คติธรรม หลวงปู่เจ้าคุณอุทัย สิริธโร แก้

หลวงปู่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ศึกษามามาก เหมือนลูกหลานนะ

หลวงปู่เรียนเพียงแค่ ๓ คู่ คู่ที่ ๑ ..ถูก..กับ..ผิด.. คู่ที่ ๒ ..ดี..กับ..ชั่ว.. คู่ที่ ๓ ..ควร..กับ..ไม่ควร

”...ถูกผิด...ดีชั่ว...ควรไม่ควร...”

เรื่องศีลธรรม การรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสมือนการรักษาร่างกายให้บริสุทธิ์ ขาทั้งสองขา แขนทั้งสองแขนของเรา รวมศีรษะอีกหนึ่ง เป็น ๕ ส่วน เปรียบเสมือน ศีล ๕ ที่มีความสำคัญในการรักษาความดีงามประจำตน ทำจิตใจให้สบายอยู่ภายในอยู่กับธรรมะ

อ้างอิง แก้

  • คณะลูกศิษย์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่อุทัย สิริธโร. ประวัติโดยสังเขปและพระธรรมเทศนาภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานของพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่อุทัย สิริธโร. กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพิ์, 2558. 264 หน้า. ISBN 978-616-382-253-6
  1. พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย. กรุงเทพมหานคร : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์, [ม.ป.ป.]. 149 หน้า. หน้า 128. ISBN 978-616-7174-55-6