พระยาน้อยลังกา

เจ้าหลวงธรรมลังกา (คำเมือง: LN-Chao Luang Thammalangka.png) หรือ พระยาน้อยลังกา (พ.ศ. 2384 - พ.ศ. 2386) เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์ทิพย์จักร ทรงครองเมืองนครลำพูน ระหว่างปี พ.ศ. 2384 ถึง พ.ศ. 2386 รวมระยะเวลาที่ทรงปกครองเมืองนครลำพูน 2 ปี[2]

พระยาน้อยลังกา
พระอิสริยยศพระยานครลำพูน
ราชวงศ์ราชวงศ์ทิพย์จักร
ครองราชย์พ.ศ. 2384 - พ.ศ. 2386[1]
รัชกาล2 ปี
รัชกาลก่อนพระยาคำตัน
รัชกาลถัดไปเจ้าไชยลังกาพิศาลโสภาคย์คุณ
ข้อมูลส่วนพระองค์
พิราลัยพ.ศ. 2386
พระบิดาพระเจ้าลำพูนไชย

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหลวงธรรมลังกา มีพระนามเดิมว่า "เจ้าน้อยลังกา" เป็นราชโอรสองค์ที่ 2 ของพระเจ้าบุญมาเมือง เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 2 ได้เข้ารับราชการตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุญมาเมือง ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นเจ้าเมืองแก้ว นครลำพูนไชย เมื่อ พ.ศ. 2369 เจ้าน้อยลังกา ได้ช่วยบิดาก่อสร้างเมืองลำพูน ดูแลรักษาบำรุงเมือง และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าหลวงน้อยอินทร์ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 3 ในการพัฒนาบ้านเมือง

ต่อมาในสมัยของเจ้าหลวงคำตัน เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 4 ได้มอบหมายให้เจ้าน้อยลังกา เป็นแม่ทัพคุมกำลังทหารไปรวมกับกำลังของเมืองเชียงใหม่ ในระหว่าง พพ.ศ. 2381 ถึง พ.ศ. 2382 ไปตีเมืองสาด เมืองต่วน และเมืองปุเป็นผลสำเร็จ

เจ้าน้อยลังกา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นเจ้าผู้ครองนครลำพูน เมื่อ พ.ศ. 2384 และถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2386

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งพงษ์ ชัยนาม. ประวัติศาสตร์ล้านนา : ประวัติศาสตร์ไทยที่คนไทยไม่ค่อยมีโกาสได้ศึกษา. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  2. วรเทวี (ณ ลำพูน) ชลวณิช. เจ้าหลวงลำพูน. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง. 2552