พระนางชินด็อก

(เปลี่ยนทางจาก พระมเหสีชินด็อก)

พระนางชินด็อกแห่งโชซอน (เกาหลี: 신덕왕후; อังกฤษ: Queen Sindeok) เป็นพระมเหสีพระองค์ที่ 2 ในพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์โชซ็อน แต่พระองค์นับเป็นพระมเหสีพระองค์แรกแห่งโชซ็อน เนื่องจากพระนางชินอึย (เกาหลี: 신의왕후) พระมเหสีพระองค์แรกของพระเจ้าแทโจสวรรคตเมื่อ ค.ศ. 1391 หรือ 1 ปีก่อนสถาปนาราชวงศ์โชซอน

พระนางชินด็อก
신덕왕후
พระมเหสีกรุงโชซ็อน
ดำรงพระยศ5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 — 15 กันยายน ค.ศ. 1396 (4 ปี 41 วัน)
ก่อนหน้าสถาปนาราชวงศ์
ถัดไปพระนางช็องอัน
พระราชสมภพ12 กรกฎาคม ค.ศ. 1356
โครยอ
สวรรคต15 กันยายน ค.ศ. 1396 (40 ปี 65 วัน)
โชซ็อน
พระราชสวามีพระเจ้าแทโจแห่งโชซ็อน
พระราชบุตรอี พัง-บ็อน, เจ้าชายมูอัน
อี พัง-ซ็อก, เจ้าชายอึยอัน
เจ้าหญิงกย็องซุน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาคัง ยุน-ซอง
พระมารดาคังฮูหยิน

พระราชประวัติ แก้

พระนางชินด็อก พระราชสมภพในสกุลคังแห่งกุกซานเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1356 ในรัชสมัยพระเจ้าคงมินแห่งราชวงศ์โครยอ เป็นธิดาของ คังยุนซอง และ คังฮูหยิน ต่อมาได้อภิเษกสมรสกับพระเจ้าแทโจเมื่อครั้งยังเป็นนายทหาร ลีซองกเย และมีพระประสูติกาลพระราชโอรส 2 พระองค์ พระราชธิดา 1 พระองค์คือ

  1. ลีพังบอน, เจ้าชายมูอัน (이방번 무안대군; 撫安大君) (1381-1398)
  2. ลีพังซ็อก, อึยอันแดกุน (이방석 의안대군 ; 宜安大君) รัชทายาท (วังเซจา 王世子) พระองค์แรกแห่งอาณาจักรโชซอน (1382-1398)
  3. เจ้าหญิงกย็องซุน (경순공주 ; 慶順公主) (?-1407)

เมื่อลีซองกเยได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแทโจ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซ็อนในวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1392 โปรดให้สถาปนาพระชายาสกุลคังขึ้นเป็น พระชายาฮย็อน (顯妃) ต่อมาพระเจ้าแทโจได้สถาปนา ลีพังซ็อก หรืออึยอันแดกุน พระราชโอรสพระองค์รองที่ประสูติแต่พระชายาฮย็อนขึ้นเป็นรัชทายาท (王世子 วังเซจา) ทำให้บรรดาพระราชโอรสที่ประสูติแต่พระนางชินอึย (節妃) ซึ่งเป็นพระมเหสีพระองค์แรกที่เสด็จสวรรคตไปแล้วไม่พอพระทัย โดยเฉพาะลีพังวอน พระราชโอรสพระองค์ที่ 5 ซึ่งมีส่วนช่วยให้พระเจ้าแทโจได้ครองราชบัลลังก์

พระชายาฮย็อนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 1396 สิริพระชันษา 40 ปี หลังจากนั้นอีกเพียง 2 ปีพระราชโอรสทั้งสองของพระองค์ก็ถูกเจ้าชายจองอันพระเชษฐาต่างพระชนนีปลงพระชนม์พร้อมกับช็อง โด-จ็อน อัครมหาเสนาบดี

ต่อมาในปีค.ศ. 1669 ในรัชกาลพระเจ้าฮย็อนจง (朝鮮顯宗) โปรดให้เฉลิมพระนามถวายแด่พระชายาฮย็อน สกุลคัง พระมเหสีพระองค์ที่ 2 ในพระเจ้าแทโจ องค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชอนขึ้นเป็นพระนางซุนวอน ฮย็อน-กย็อง ชินด็อก วังฮู (顺元顯敬神德王后)

ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าโกจง เมื่อยกฐานะราชอาณาจักรโชซ็อนขึ้นเป็นจักรวรรดิ จึงโปรดให้เฉลิมพระราชอิสริยยศย้อนหลังถวายแด่บูรพกษัตริย์และพระอัครมเหสีในรัชกาลก่อน ๆ ขึ้นเป็นจักรพรรดิและจักรพรรดินีด้วย ส่วนพระนางชินด็อกนั้น ถวายพระนามว่า จักรพรรดินีชินด็อก (神德高皇后)

พระราชวงศ์ แก้

  • พระบิดา : คังยุนซ็อง
  • พระมารดา : คังฮูหยิน
  • พระราชสวามี : พระเจ้าแทโจ
  • พระราชโอรสองค์ที่ 1 : เจ้าชายมูอัน
  • พระราชโอรสองค์ที่ 2 : อีอันแทกุน


ก่อนหน้า พระนางชินด็อก ถัดไป
พระนางซุนบี
(โครยอ)
  พระมเหสีกรุงโชซ็อน
(ค.ศ. 1392 - 1396)
  พระนางช็องอัน