พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสาโร) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม​) ตำบลเลม็ด อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี​ เป็นชาวเกาะสมุย​ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดละไม แต่เรียนรู้ฝึกฝนด้วยตนเองจนสามารถเทศน์เป็นภาษาอังกฤษได้ และนำสมาธิภาวนาที่ธรรมนาศรมนานาชาติและทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย เป็นประจำทุกเดือน

พระภาวนาโพธิคุณ
(โพธิ์ จนฺทสโร)
อาจารย์โพธิ์
AjahnBodhi.JPG
เกิด20 ธันวาคม พ.ศ. 2475
อายุ88
อุปสมบท11 พฤษภาคม พ.ศ. 2496
พรรษา69
วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นตรี
ตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดธารน้ำไหล
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติแก้ไข

พระภาวนาโพธิคุณ วิ. มีนามเดิมว่า โพธิ์ ขวัญละไม เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่บ้านละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรของ นายสิน ขวัญละไม นางดำ สมวงศ์

อุปสมบทแก้ไข

ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ ณ พัทธสีมาวัดละไม โดยมี พระครูทีปาจารคุณารักษ์ (มี อินฺทสุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย เจ้าอาวาสวัดสำเร็จ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประยุตธรรมโสภิต (ทองไหล สิริวฒฺฑโณ) เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เจ้าอาวาสวัดละไม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิทักษ์ทีปาจารย์ (นาค มุนินาโค) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำเร็จ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

เมื่ออุปสมบทแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดละไม กับ พระครูประยุตธรรมโสภิต ได้ช่วยกิจการภายในวัดอยู่หลายพรรษา ได้ศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานด้วย ต่อมาได้ไปศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐาน กับ พระครูสมถกิตติคุณ(แดง ปิยสีโล) วัดบุณฑริการาม ต่อมาได้มาศึกษาต่อ กับ หลวงพ่อแดง ติสฺโส วัดแหลมสอ ต่อมาได้รับการชักชวนจาก หลวงพ่อพุทธทาส ขณะนั้นท่านเดินทางมาที่วัดแหลมสอ เกาะสมุย และได้เดินทางช่วยงานเผยแพร่พุทธศาสนาที่สวนโมกข์พลาราม ร่วมกับ พระสถิตย์ ถิรปุญโญ (พระครูถิรบุญญากร) ต่อมาได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้ดูวัดธารน้ำไหล ในเวลาต่อมา

เกียรติคุณแก้ไข

  • ครูสอนปริยัติธรรมประจำวัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระครูปลัดศีลวัฒน์ ฐานานุกรมของ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)​ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภาวนาชัยคุณ[1]

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาโพธิคุณ [2]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่มที่ ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๑๒.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่มที่ ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๔.