พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร)

พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) (นามเดิม :พิมพ์ บุญรัตนาภรณ์) (17 กันยายน พ.ศ. 2488 - ปัจจุบัน) ปัจจุบันเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมาหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร และผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7


พระพรหมเสนาบดี
(พิมพ์ ญาณวีโร)
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) 01.jpg
เกิด 17 กันยายน พ.ศ. 2488
อายุ 74
อุปสมบท 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
พรรษา 54
วัด วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ท้องที่ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม 7 ประโยค
ตำแหน่ง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
ผู้รักษาการเเทนเจ้าคณะภาค 7
รางวัล รางวัลเสาเสมาธรรมจักร

ชาติภูมิแก้ไข

พระพรหมเสนาบดี นามเดิมว่าพิมพ์ บุญรัตนาภรณ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา ที่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 3 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายบุญ บุญรัตนาภรณ์ มารดารชื่อนางสวย บุญรัตนาภรณ์

อุปสมบทแก้ไข

พระพรหมเสนาบดีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8-8 ปีมะเมีย ณ วัดนาสาร ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีพระเทพรัตนกวี (เกตุ ธมฺมวโร) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดไตรธรรมาราม อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภิตคุณานันท์ อดีตเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูพิศาลคุณาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดอภัยเขตตาราม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า "ญาณวีโร"

วิทยฐานะแก้ไข

ความรู้พิเศษแก้ไข

 • มีความชำนาญพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
 • เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมสมณศักดิ์ที่คณะสงฆ์ใช้หาข้อมูลในการพิจารณาสมณศักดิ์ในปัจจุบันนี้
 • เป็นผู้ทรงจำพระปาติโมกข์และสวดพระปาฏิโมกข์ประจำ

งานปกครองแก้ไข

 • เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2536
 • เป็นพระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
 • เป็นเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา
 • เป็นรองเจ้าคณะภาค 7
 • เป็นเจ้าคณะภาค 7 เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

งานการศึกษาแก้ไข

 • เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีนักธรรม และธรรมศึกษาตรี โท เอก
 • จัดนิตยภัตถวายครูสอนบาลี นักธรรม ธรรมศึกษา ครูสอนศีลธรรม ประจำวัดปทุมคงคาตลอดปี จัดอุปกรณ์การเรียน การสอน ทั้งคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และมอบรางวัลแก่นักเรียนผู้สอบบาลี นักธรรมได้ในสนามหลวงเป็นประจำทุกปี
 • นับตั้งแต่เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดปทุมคงคา พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา มีนักเรียนบาลีสอบได้ ป.ธ.9 จำนวน 9 รูป
 • จัดสอนธรรมศึกษาโรงเรียนวัดปทุมคงคา โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนปทุมคงคา (เอกมัย) และโรงเรียนศึกษานารีวิทยา บางเขน

เกียรติคุณแก้ไข

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 104, ตอนที่ 253, 5 ธันวาคม 2530, ฉบับพิเศษ หน้า 14.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 106, ตอนที่ 217, 8 ธันวาคม 2532, ฉบับพิเศษ หน้า 5.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 111, ตอนที่ 57 ง, 7 ธันวาคม 2537, หน้า 8.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 119, ตอนที่ 23 ข, 11 ธันวาคม 2545, หน้า 5-6.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เล่ม 128, ตอนที่ 12 ข, 29 กรกฎาคม 2554, หน้า 1.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่ม 131, ตอนที่ 28 ข, 5 ธันวาคม 2557, หน้า 2.
บรรณานุกรม
 • อัจฉราวดี สุดประเสริฐ. พระพรหมเสนาบดี. กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกด (มหาชน), 2557. 60 หน้า. หน้า 20-25.
 • พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร). ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช 2557. กรุงเทพมหานคร : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด, 2557. 344 หน้า. หน้า 75. ISBN 978-616-11-2142-6


ก่อนหน้า พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) ถัดไป
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี)    
เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
(พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง