เปิดเมนูหลัก

พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นสมณศักดิ์ของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ขั้นหิรัญบัฏ พระราชทานแก่พระภิกษุมหานิกาย

ฐานานุกรมแก้ไข

ผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ สามารถตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป[1] คือ

  • พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
  • พระครูวินัยธร
  • พระครูธรรมธร
  • พระครูเมธังกร พระครูคู่สวด
  • พระครูวรวงศ์ พระครูคู่สวด
  • พระครูสังฆวิจารณ์
  • พระครูสมุห์
  • พระครูใบฎีกา

รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์แก้ไข

ลำดับ นาม วัด วาระ สมณศักดิ์สุดท้าย
1 พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2533 สมเด็จพระพุฒาจารย์
2 พระพรหมคุณาภรณ์ (พุ่ม กิตฺติสาโร) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2534 -
3 พระพรหมคุณาภรณ์ (เจียม จิรปุญฺโญ) วัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2540 -
4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2559 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/009/1.PDF