พระปุณณมันตานีบุตร

พระปุณมันตานีบุตรเถระ เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระปุณมันตานีบุตรเถระเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะ ออกบวชโดยความชักชวนของพระอัญญาโกณฑัญญะ

พระปุณณมันตานีบุตรเถระ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อเดิมปุณณมันตานีบุตร, ปุณณพราหมณ์
สถานที่เกิดกรุงกบิลพัสดุ์
วิธีบวชเอหิภิกขุอุปสัมปทา
เอตทัคคะผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)
ฐานะเดิม
ชาวเมืองบ้านโทณวัตถุ เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ
นามบิดาพราหมณ์มหาศาล
วรรณะเดิมพราหมณ์
หมายเหตุ
หลานท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ

เมื่อออกบวชท่านได้กลับไปบ้านเดิม ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ เป็นผู้ตั้งในคุณธรรม 10 ท่านเคยสนทนากับพระสารีบุตรด้วยอุปมารถ 7 ผลัด ภายหลังได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)

ชาติภูมิEdit

ท่านเป็นบุตรพราหมณ์มหาศาลในบ้านโทณวัตถุ เป็นบ้านเดียวกับโกณฑัญญพราหมณ์ และท่านเป็นหลานของโกณฑัญญพราหมณ์

สาเหตุที่ออกบวชEdit

เมื่อท่านโกณฑัญญพราหมณ์ได้บรรลุธรรมแล้วได้กลับมาชวนท่านออกบวช เมื่อท่านออกบวชแล้ว ได้กลับไปอยู่ ณ บ้านเดิม ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมไม่นานก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรม 10 ประการ คือ

 1. มักน้อย
 2. สันโดษ
 3. ชอบสงัด
 4. ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ
 5. ปรารภความเพียร
 6. บริบูรณ์ด้วยศีล
 7. บริบูรณ์ด้วยสมาธิ
 8. บริบูรณ์ด้วยปัญญา
 9. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติ
 10. บริบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะ

ท่านเคยสนทนากับพระสารีบุตรด้วยอุปมารถ 7 ผลัด ภายหลังได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศในด้าน ผู้เป็นธรรมกถึก (นักเทศน์)

บั้นปลายชีวิตEdit

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาไม่ระบุว่าท่านดับขันธปรินิพพานที่ใด แต่ท่านคงดำรงขันธ์อยู่พอสมควรแก่กาลจึงปรินิพพาน

อ้างอิงEdit

 1. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. (2525). ธรรมวิภาคปริเฉทที่ 2. พิมพ์ครั้งที่ 23. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการแผนกตำรา มหามกุฏราชวิทยาลัย.

แหล่งข้อมูลอื่นEdit

 1. เว็บไซต์ 84000
 2. เว็บไชต ธรรมะ เกตเวย์