พระประภูตรัตนะ

พระประภูตรัตนะ เป็นพระพุทธเจ้าตามความเชื่อของฝ่ายมหายาน นิยมนับถือในประเทศจีน แต่ไม่พบในอินเดีย ในคัมภีร์สัทธรรมปุณฑรีกสูตรกล่าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตที่จะปรากฏพระองค์ทุกครั้งที่มีการแสดงพระสัทธรรมปุณฑริกสูตร ซึ่งรวมทั้งในการแสดงพระสูตรนี้ของพระศากยมุนีพุทธเจ้าด้วย เป็นหนึ่งในคำสอนที่ยืนยันความเชื่อของฝ่ายมหายานว่าความเป็นพระพุทธเจ้ามิได้สิ้นสุดลงที่การปรินิพพานแต่จะคงอยู่ในโลกต่อไปในอนาคตอันยาวนานด้วย

พระประภูตรัตนะ
Namo Prabhutaratna Tathagata.jpg
ภาษาสันสกฤตप्रभूतरत्न (ปฺรภูตรตฺน)
ภาษาจีน多寶 (Duō băo)
ภาษาญี่ปุ่น多宝如来 (Ta Takara Nyorai)
ภาษาเกาหลี다보 (Dabo)
ข้อมูล
นับถือในมหายาน, วัชรยาน
พระลักษณะพยานแห่งสัทธรรมปุณฑรีกสูตร
Dharma Wheel.svg สถานีย่อยพระพุทธศาสนา

อ้างอิงแก้ไข

  • ผาสุข อินทราวุธ. พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน. กทม. : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2543. หน้า 65.