พระนางฮโยอึย (เกาหลี효의왕후,13 พฤศจิกายน 1753- 10 เมษายน 1821) เป็นพระมเหสีของ พระเจ้าช็องโจ พระราชาองค์ที่ 22 แห่ง ราชวงศ์โชซ็อน

พระนางฮโยอึย

พระนางฮโยอึย
พระมเหสีแห่งโชซ็อน
ประสูติ13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2296
สิ้นพระชนม์10 เมษายน พ.ศ. 2364 (67 ปี)
พระสวามีพระเจ้าช็องโจ
พระบิดาคิมชีมุก
พระมารดานายหญิงฮง

พระราชประวัติ

แก้

พระมเหสีฮโยอึย ประสูติเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1753 ตรงกับปีที่ 29 ในรัชกาล พระเจ้ายองโจ ทรงเป็นธิดาของ คิมชีมุก และ นายหญิงฮง

ในปีค.ศ. 1762 ขณะมีพระชันษาได้ 9 ปี ได้อภิเษกสมรสกับ องค์ชายลีซาน ซึ่งเป็นวังเซซน(王世孫) หรือพระราชนัดดารัชทายาทของพระเจ้ายองโจ พระนางจึงมีพระยศเป็น เซซนบิน(世孫嬪) หรือพระชายาของพระราชนัดดารัชทายาทนับตั้งแต่นั้นมา

ปี ค.ศ. 1776 พระเจ้าย็องโจเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมายุ 81 พรรษา หลังจากครองราชย์มาเป็นเวลาถึง 51 ปี กับอีก 188 วัน เจ้าชายลีซานในฐานะวังเซซน หรือพระราชนัดดารัชทายาทจึงขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าช็องโจ พระนางซึ่งเป็นพระชายาเดิมจึงได้ขึ้นเป็น พระมเหสี(王妃 วังบีมามา) พระนางไม่มีพระราชโอรสธิดาแต่มีพระราชโอรสบุญธรรมคือ เจ้าชายรัชทายาทมุนฮโย (พระราชโอรสพระสนมเอกอึยบิน สกุลซ็อง และ องค์ชายลีคง(พระราชโอรสพระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค ซึ่งเจ้าชายลีคงจะได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าช็องโจ ซึ่งเป็นพระราชบิดา ทรงพระนามว่าพระเจ้าซุนโจ

เมื่อพระเจ้าช็องโจ พระราชสวามีเสด็จสวรรคตในปีค.ศ. 1800 เจ้าชายลีคงซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าช็องโจ ประสูติแต่พระสนมเอกซูบิน สกุลปาร์ค ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อไป ทรงพระนามว่าพระเจ้าซุนโจ พระเจ้าซุนโจโปรดเกล้า ฯ ให้เฉลิมพระอิสริยยศพระมเหสีของพระราชบิดา ซึ่งเป็นพระราชมารดาเลี้ยงขึ้นเป็นสมเด็จพระพันปีหลวง (วังแดบี 王大妃)

สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตในปีค.ศ. 1821 สิริพระชนมพรรษา 67 พรรษา ณ พระตำหนักชากย็องจอน(慈慶殿) พระราชวังชังกย็องกุง(昌慶宮) กรุงโซล ในรัชกาลของพระเจ้าซุนโจซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรม

พระนางได้รับการเฉลิมพระนามเต็มอย่างเป็นทางการภายหลังสวรรคตว่า สมเด็จพระราชินีเย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย วังฮู (睿敬慈粹孝懿王后) ออกพระนามอย่างลำลองว่าสมเด็จพระราชินีฮโยอึย วังฮู

ต่อมาในรัชกาลพระเจ้าโกจง เมื่อทรงยกฐานะราชอาณาจักรโชซ็อนขึ้นเป็นจักรวรรดิเทียบเท่ากับจักรวรรดิต้าชิง และเปลี่ยนมาใช้พระอิสริยยศฮวางเจ(皇帝) ซึ่งเทียบเท่ากับฮ่องเต้ของจักรวรรดิต้าชิงแล้ว ได้โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระยศย้อนหลังถวายแด่เหล่ากษัตริย์และพระราชินีรัชกาลก่อนๆของโชซ็อนขึ้นเป็นพระจักรพรรดิและพระจักรพรรดินีด้วย ในส่วนของสมเด็จพระราชินีฮโยอึยนั้น ได้รับการถวายพระนามว่าสมเด็จพระจักรพรรดินีจางฮวี เย-กย็อง ชาซู ฮโยอึย ซ็อนฮวางฮู 庄徽睿敬慈粹孝懿宣皇后 ออกพระนามอย่างลำลองว่า สมเด็จพระจักรพรรดินีซ็อน (ซ็อนฮวางฮู 宣皇后)

ก่อนหน้า พระนางฮโยอึย ถัดไป
พระนางช็องซุน   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1776 - 1800)
  พระนางซุนว็อน