พระมเหสีอินกย็อง สกุลคิม แห่งควางซาน (1661–1680) เป็นพระมเหสีพระองค์แรกของพระเจ้าซุกจง พระนางเป็นธิดาของ คิม มัน กี สกุลคิม แห่งควางซาน กับท่านผู้หญิงฮัน สกุลฮัน แห่งช็องจู

พระมเหสีอินกย็อง
พระมเหสี (1674–1680)
ประสูติ25 ตุลาคม ค.ศ. 1661
อาณาจักรโชซอน
สวรรคต16 ธันวาคม ค.ศ. 1680 (พระชนมพรรษา 20 พรรษา)
พระตำหนักโฮซังจอน(会祥殿) พระราชวังกย็องด็อกกุง(慶德宮) กรุงฮันยาง อาณาจักรโชซอน
พระราชสวามีพระเจ้าซุกจง
(ค.ศ. 1674 - ค.ศ. 1720)
ราชวงศ์ราชวงศ์โชซอน
พระราชบิดาคิม มัน กี
พระราชมารดาท่านผู้หญิงฮัน

เมื่อพระชนมายุ 10 พรรษา พระนางอภิเษกสมรสกับพระเจ้าซุกจงขณะดำรงตำแหน่งองค์ชายรัชทายาท (王世子 왕세자 วังเซจา) พระนางจึงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นวังเซจาบิน หรือองค์หญิงพระชายาขององค์ชายรัชทายาท (王世子嬪 ; 왕세자빈)

ต่อมาในปีค.ศ. 1674 พระสวามีขึ้นครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรโชซอน ทรงพระนามว่าพระเจ้าซุกจง พระนางได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งพระมเหสี (วังบี 王妃)

พระนางดำรงตำแหน่งพระมเหสีเป็นเวลา 6 ปี จนกระทั่งเดือนตุลาคม ปีค.ศ. 1680 พระนางประชวรด้วยพระอาการหนัก 8 วันหลังจากนั้น พระนางเสด็จสวรรคต ณ พระตำหนักโฮซังจอน (会祥殿) พระราชวังกย็องด็อกกุง (慶德宮) สิริพระชนมายุ 20 พรรษา พระศพได้รับการบรรจุฝังที่สุสานหลวงในจังหวัดกย็องกี พระนางมีพระราชธิดา 2 พระองค์แต่สิ้นพระชนม์ภายหลังประสูติทั้งสองพระองค์

พระมเหสี สกุลคิมได้รับพระราชทานพระนามหลังสวรรคตว่า พระมเหสีอินกย็อง วังฮู (仁敬王后 金氏)

พระมเหสีอินกย็องยังคงได้รับการเฉลิมพระนามถวายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในรัชกาลต่อๆมา ตามโอกาสสำคัญต่างๆ จนกระทั่งครั้งสุดท้ายในปีค.ศ. 1890 ในรัชกาลพระเจ้าโกจง พระนามอย่างเป็นทางการของพระนางก็มีความยาวทั้งหมด 14 ตัวอักษร คือพระมเหสีควางรย็อล ฮโยจาง มย็อง-ฮย็อน ซอนม็ก ฮเยซ็อง ซ็อนอึย อินกย็อง วังฮู (ฮันกึล: 광렬효장명현선목혜성순의인경왕후, ฮันจา: 光烈孝莊明顯宣穆惠聖純懿仁敬王后)


ก่อนหน้า พระนางอินกย็อง ถัดไป
พระนางมย็องซ็อง สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1674 - 1680)
พระนางอินฮย็อน