เปิดเมนูหลัก

พระตำหนักสิริยาลัย เป็นพระตำหนักที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้ายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ณ เลขที่ 59 หมู่ 7 ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่กว่า 17 ไร่

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พระตำหนักสิริยาลัย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตั้งอยู่บริเวณอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตั้งอยู่ตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามโดยพระตำหนักหลังนี้สร้างจากทรัพย์สินส่วนพระองค์โดยสร้างเนื่องในอากาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบในปีพุทธศักราช 2535 บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ โดยพระตำหนักหลังนี้สร้างขึ้นเนื่องด้วยว่าในคราวนั้นทั้งสองพระองค์ทรงโปรดการเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณสถานสำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดไชยวัฒนาราม ทั้งสองพระองค์ทรงประทับพระราชหฤทัยในความสวยงามของวัดไชยวัฒนาราม พระองค์จึงทรงซื้อที่ดินตรงข้ามวัดไชยวัฒนารามซึ่งมีพื้นที่กว่า 17 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นพระตำหนัก

จารึกแก้ไข

หลังจากที่สร้างพระตำหนักแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร (พระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาให้จารึกคำลงไปในแผ่นเงินบริเวณฝาภายในพระตำหนักว่า

 • พระตำหนักหลังนี้มีความหมาย
 • พ่อกับชายสร้างถวายแม่
 • วิมานทองแห่งนี้คือดวงแด
 • ลูกกับแม่ผูกพันนิรันดร
 • อนุภาพแห่งความรักสลักจิต
 • เนรมิตเรือนไทยอนุสรณ์
 • ครบหกสิบพรรษาพระมารดร
 • ประชากรแซ่ซ้องพระบารมี
 • ขอบูชาจารึกด้วยชีวิต
 • ชายอุทิศกายใจไว้ที่นี่
 • เพื่อถวายความจงรักและภักดี
 • อีกหมื่นปีไม่มีคลายจากชายเอย

ศิลปกรรมแก้ไข

พระตำหนักหลังนี้เป็นพระตำหนักแบบไม้ยูคาลิปตัสศิลปกรรมแบบหมู่เรือนไทยโบราณประดับประดาไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โดยมีศาลาริมน้ำและมีบันไดบริเวณท่าน้ำด้วย

ผู้ออกแบบแก้ไข

พระตำหนักหลังนี้ออกแบบโดยหม่อมหลวงเท้าเทวกุล สถาปนิกคือ นายเดชา บุญค้ำ

ปัจจุบันแก้ไข

ปัจจุบันพระตำหนักแห่งนี้ไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าชม

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

 • พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังทุ่งมะขามหย่องและได้เสด็จพระราชดำเนินมาเสวยพระกระยาหารค่ำ ณ พระตำหนักหลังนี้ จากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ