พระดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น ธนโกเศศ)

(เปลี่ยนทางจาก พระดรุณพยุหรักษ์)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระดรุณพยุหรักษ์ (บุญเย็น ธนโกเศศ)

พระดรุณพยุหรักษ์
(บุญเย็น ธนโกเศศ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2478 – พ.ศ. 2479
ก่อนหน้า หลวงลือล้ำศาสตร์(เลื่อน ศรีวรรธนะ)
ถัดไป หลวงทรงวิทยาศาสตร์(ทรง ประนิช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
ดำรงตำแหน่ง
4 มกราคม พ.ศ. 2479 – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481
ก่อนหน้า พระสันธิวิทยาพัฒน์
ถัดไป หลวงชุณหกสิการ

ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรคนที่ 15 ระหว่าง พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คนที่ 11 ระหว่าง 4 มกราคม พ.ศ. 2479 - 1 มิถุนายน พ.ศ. 2481