พรรคสามัญชน

พรรคการเมืองไทย

พรรคสามัญชน (อังกฤษ: Commoners' Party) เป็นกลุ่มการเมืองที่ได้ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย กิตติชัย งามชัยพิสิฐ อดีตแกนนำกลุ่มพอกันที ที่ริเริ่มกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพรณรงค์เลือกตั้ง 2 ก.พ.57 หรือ ‘อ้วน YT’ (Youth Training Center) เป็นแกนนำและหนึ่งในคณะผู้ก่อการจัดตั้งพรรค [1]

พรรคสามัญชน
Commoners' Party
หัวหน้าชุมาพร แต่งเกลี้ยง
เลขาธิการสุริยา แสงแก้วฝั้น
ผู้ก่อตั้งกิตติชัย งามชัยพิสิฐ
พนิดา บุญเทพ
คำขวัญ"ประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมเป็นธรรม" [1]
ก่อตั้ง2 มีนาคม 2018; 5 ปีก่อน (2018-03-02)
ที่ทำการ208/860 ม.8 ซ.5/3 ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
จำนวนสมาชิก  (ปี 2565)4,712 คน [2]
อุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมนิยม [3]
จุดยืนซ้าย
สี   สีดำและสีแดง
เว็บไซต์
CommonersParty
โฆษกลักษณารีย์ ดวงตาดำ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

ขบวนการสามัญชนก่อรูปขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 โดยกลุ่มนักกิจกรรมทางสังคมที่มีบทเรียนจากความบิดเบี้ยวของการบังคับใช้อำนาจรัฐ และนโยบายสาธารณะที่ละเลยคนจน คนชายขอบ หรือ ชนชั้นกลาง [4] โดยมีแนวคิดการสร้างประชาธิปไตยจากประชาชนให้มีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกำหนดนนโยบาย “เสมือนร้านค้าที่มีภาคประชาชนนำนโยบายมาวาง จากเดิมเคยต่อสู้บนท้องถนน หรือนำนโยบายไปเสนอพรรคการเมืองเก่า แต่ถูกปัดตกเพราะกระทบชนชั้นสูง” [5] ทั้งนี้ พรรคสามัญชนยังมีจุดยืนชัดเจนว่า ไม่ร่วมรัฐบาล 'นายกรัฐมนตรีคนนอก' ด้วย [6]

การประชุมจัดตั้งพรรคสามัญชน มีขึ้นเมื่อในวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่วัดโนนสว่าง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ซึ่งเป็นพื้นที่การต่อสู้ของชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด ที่ได้รับกระทบจากการทำเหมืองแร่ทองคำ ที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการพรรคชุดแรกทั้งหมด 15 คน โดยมี นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ เป็นหัวหน้าพรรค[7] มีคณะกรรมการชุดแรกประกอบด้วย

นายชาติชาย ธรรมโม รองหัวหน้าพรรค

นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

นางสาวชุมาพร แต่งเกลี้ยง รองหัวหน้าพรรค

นายกิตติชัย งามชัยพิสิฐ เลขาธิการพรรค

นางสาวชุทิมา ชื่นหัวใจ รองเลขาธิการพรรค

นางสาวลลิตา เพ็ชรพวง รองเลขาธิการพรรค

นางสาวพักตร์วิไล สหุนาฬุ รองเลขาธิการพรรค

นางสาวจินตนา ศรีนุเดช เหรัญญิกพรรค

นายศิววงศ์ สุขทวี นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นายปกรณ์ อารีกุล โฆษกพรรค

นายสมชาย กระจ่างแสง กรรมการบริหารพรรค

นายวรวุธ ตามี่ กรรมการบริหารพรรค

นางสาวณัฐพร อาจหาญ กรรมการบริหารพรรค

ว่าที่ร้อยตรี พร้อมศักดิ์ จิตจ า กรรมการบริหารพรรค[8]

และได้รับการรับรองการจัดตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561[9]


ในการประชุมใหญ่สามัญพรรคสามัญชนครั้งถัดมา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ได้มีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคสามัญชนชุดใหม่ จํานวน 15 คน

นายเลิศศักดิ์ คําคงศักดิ์ หัวหน้าพรรค

นายชาติชาย ธรรมโม รองหัวหน้าพรรค

นายอนุกูล อุ้ยสิงห์ รองหัวหน้าพรรค

นายสุรพันธุ์ รุจิไชยวัฒน์ รองหัวหน้าพรรค

นายอาหามะลีเฮ็ง รองหัวหน้าพรรค

นายศิววงศ์ สุขทวี เลขาธิการพรรค

นางสาวชุทิมา ชื่นหัวใจ รองเลขาธิการพรรค

นางสาวพักตร์วิไล สหุนาฬุ รองเลขาธิการพรรค

นางพรพิศ ผักไหม รองเลขาธิการพรรค

นางสาวจินตนา ศรีนุเดช เหรัญญิกพรรค

นายปธานิน กล่อมเอี้ยง นายทะเบียนสมาชิกพรรค

นางสาวชุมาพร แต่งเกลี้ยง โฆษกพรรค

นางลักษมี หวนถิ่น กรรมการบริหารพรรค

นางสาวณัฐพร อาจหาญ กรรมการบริหารพรรค

นายวรวุธ ตามี่ กรรมการบริหารพรรค


ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป เมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคสามัญชนส่งผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขต จำนวน 16 เขต จาก 9 จังหวัด และแบบบัญชีรายชื่อ

1.สกลนคร

เขต 2 คุณเสงี่ยม สุดไชยา เบอร์ 29 (อำเภอกุสุมาลย์, อำเภอโพนนาแก้ว, อำเภอโคกศรีสุพรรณ, อำเภอเต่างอย และอำเภอภูพาน)

เขต 6 คุณสีสมพร ทองนาง เบอร์ 32 (อำเภอพรรณานิคม, อำเภออากาศอำนวย และอำเภอคำตากล้า

2. เลย

เขต 1 คุณภัทราภรณ์ แก่งจำปา เบอร์ 22 (อำเภอเมืองเลย, อำเภอปากชม, อำเภอนาด้วง, อำเภอเอราวัณ เฉพาะตำบลเอราวัณ และตำบลผาอินทร์แปลง)

เขต 3 คุณวิรอน รุจิไชยวัฒน์ เบอร์ 21 (อำเภอนาแห้ว, อำเภอด่านซ้าย, อำเภอภูเรือ, อำเภอท่าลี่, อำเภอเชียงคาน, อำเภอวังสะพุง ยกเว้นตำบลวังสะพุง ตำบลหนองหญ้ำปล้อง ตำบลผำน้อย ตำบลผาบิ้ง ตำบลโคกขมิ้น และตำบลศรีสงคราม)

3. หนองบัวลำภู

เขต 3 คุณอุเทน อินทร์เจริญ เบอร์ 27 (อำเภอนากลาง, อำเภอสุวรรณคูหา และ อำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)

4.ขอนแก่น

เขต 3 คุณสุรเดช แก้วกัลยา เบอร์ 32 (อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง)

5. กาฬสินธ์

เขต 1 คุณวงศกร สารปรัง เบอร์ 27 (อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, อำเภอร่องคา, อำเภอกมลาไสย เฉพาะตำบลโคกสมบูรณ์ ตำบลดงลิง ตำบลเจ้าท่า และตำบลโพนงาม)

เขต 3 คุณจินตนา ศรีนุเดช เบอร์ 31 (อำเภอหนองกุงศรี, อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอท่าคันโท, อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสมเด็จ )

เขต 5 คุณณัฐพร อาจหาญ เบอร์ 32 (อำเภอกุฉินารายณ์, อำเภอเขาวง, อำเภอนาคู และ อำเภอห้วยผึ้ง)

6. สุรินทร์

เขต 5 คุณพักตร์วิไล สหุนาฬุ เบอร์ 21 (อำเภอสำโรงทาบ, อำเภอศีขรภูมิ ยกเว้นตำบลช่างปี่ และตำบลจำรพัตร, อำเภอศรีณรงค์ เฉพาะตำบลตรวจ และตำบลแจนแวน, อำเภอลำดวน เฉพาะตำบลตรำดม, อำเภอสนม เฉพาะตำบลหัวงัว)

7.เชียงราย

เขต 2 คุณวรวุธ ตามี่ เบอร์ 29 (อำเภอแม่ลาว, อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า)

เขต 4 คุณศุภนันท์ แสงบุญเรือง เบอร์ 29 (อำเภอเทิง, อำเภอป่าแดด, อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง)

8. ลำปาง

เขต 2 คุณชุทิมา ชื่นหัวใจ เบอร์ 19 (อำเภองาว, อำเภอวังเหนือ, อำเภอแจ้ห่ม และ อำเภอเมืองปาน)

9. กรุงเทพฯ

เขต 2 คุณภัทร์นฤน วงศ์กาศ เบอร์ 30 (เขตปทุมวัน, เขตบางรัก และเขตสาทร)

เขต 11 คุณเอกวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ เบอร์ 29 (เขตสายไหม)

เขต 22 คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง เบอร์ 32 (เขตบางกอกใหญ่ เขตคลองสาน เขตธนบุรี)[10]

พรรคสามัญชน เคยได้รับการจับตามองว่าจะเป็นพรรคสำรองที่จะรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคเมือ่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563[11]

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 พรรคสามัญชนได้จัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ชุมาพร แต่งเกลี้ยง เป็นหัวหน้าพรรค[12] และในการเลือกตั้งปีเดียวกันนั้น พรรคได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 6 คน และแบบแบ่งเขตจำนวน 1 คน ในเขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น[13] แต่ส.ส. เขตไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้สมัครด้วยเหตุผลไม่เป็นไปตาม พ.ร.ป พรรคการเมือง มาตรา 47[14] แต่ยังคงสามารถส่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6 คนตามเดิม

นโยบายแก้ไข

หลักการของพรรคสามัญชนคือ “ประชาชนเป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง” ภายใต้หลักการสามข้อคือ "ประชาธิปไตยจากฐานราก สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมเป็นธรรม"

พรรคสามัญชนสนับสนุนการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112[15]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 เทวฤทธิ์ มณีฉาย. "'พรรคสามัญชน' ชู 'ประชาธิปไตยฐานราก-สิทธิมนุษยชน-ความเป็นธรรม' หวังแก้รธน.จนถึงร่างใหม่". prachatai.org March 4, 2018.
 2. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 3. "ตั้งพรรคสามัญชน-ลั่นปลดอาวุธ คสช. ด้วยมือเปล่า".
 4. ธิติ มีแต้ม. "สำรวจพรรคการเมืองสตาร์ทอัพ นับหนึ่งสู่การเลือกตั้ง". the101.world March 8, 2018.
 5. หทัยกาญจน์ ตรีสุวรรณ. "จับตาพรรคใหม่ ตัวแทน ประชาธิปไตยVS คสช. ชิงมวลชนก่อนเลือกตั้ง 2562". BBC Thai March 9, 2018.
 6. พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ. "ถอดโมเดล 'พรรคสามัญชน' เชื่อม 'ประชาธิปไตยจากฐานราก' เข้าสู่สภา". voicetv.co.th March 20, 2018.
 7. The Commoners Party Introduced 16 Members of its First Executive Committee with Lertsak Khamkongsak Elected as Chief of Party https://www.facebook.com/CommonerParty/posts/1917490574997093
 8. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17101448.pdf
 9. ฝ่ายกิจการพรรคการเมือง สำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน  100 พรรค https://www.dropbox.com/s/3o0oujdbyee9deo/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2031%20%E0%B8%98.%E0%B8%84.%2061.pdf?dl=0
 10. https://www.facebook.com/CommonersParty/photos/pb.100044433670174.-2207520000./2169796829766465/?type=3
 11. เปิด3พรรคสำรองตัวเลือก“ธนาธร”ต้อนส.ส.เข้าสังกัด
 12. "พรรคสามัญชนประชุมสามัญประจำปี 2566 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่". prachatai.com.
 13. พรรคสามัญชน หวังกวาด 6 ที่นั่งส.ส. ส่งนักสู้เข้าสภา ชูนโยบายยกเลิก ม.112
 14. https://www.komchadluek.net/news/politics/546963
 15. Ltd.Thailand, VOICE TV (2021-11-01). "'พรรคสามัญชน' แถลงสนับสนุนการยกเลิก ม.112". VoiceTV.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข