พรรคสร้างไทย

พรรคสร้างไทย (อังกฤษ: Srangthai Party) พรรคการเมืองไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2554 มีนายประดิษฐ์ วงศ์วิลัย และนาย อดิศร รักษาวงศ์ เลขาธิการพรรคคนแรกโดยที่ทำการพรรคแห่งแรกตั้งอยู่ ณ 599/13 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร[1]

พรรคสร้างไทย
หัวหน้าประดิษฐ์ วงศ์วิลัย
เลขาธิการประดิษฐ์ ครุฑเหิร
ก่อตั้ง2 มิถุนายน พ.ศ. 2554
ยุบ22 เมษายน พ.ศ. 2562
ที่ทำการ89 หมู่ 5 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โฆษกเกษตร สุคนธรัตน์
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายประดิษฐ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลืออยู่จำนวน 16 คนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ[2] พรรคสร้างไทยจึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค โดยได้ย้ายที่ทำการพรรคมายังที่ทำการพรรคแห่งใหม่ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 9 คนโดยที่ประชุมมีมติเลือกนาย ประดิษฐ์ วงศ์วิลัย ให้เป็นหัวหน้าพรรคต่อเป็นสมัยที่ 2 แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเลขาธิการพรรคมาเป็นนาย ประดิษฐ์ ครุฑเหิร [3]

ต่อมาในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 นางสาว นิตยา รุ่งเรือง ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเหรัญญิกพรรค โดยพรรคได้รับหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นเหตุให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 8 คน[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีตามข้อบังคับพรรค[5]

จากนั้นพรรคสร้างไทยได้ถูกประกาศให้สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562[6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคสร้างไทย
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างไทย
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างไทย
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคสร้างไทย
  5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคสร้างไทย
  6. ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองของพรรคการเมืองที่จัดตั้งหรือเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐