พรรคมติประชา

พรรคมติประชา ชื่อย่อ มปช. (อังกฤษ: People Vote Party ชื่อย่อ PVP) เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งโดยใช้แนวความคิดของประชาธิปไตยโดยตรงมาเป็นตัวกำหนดทิศทางและดำเนินการภายในพรรค ผู้แจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคมติประชายื่นจดชื่อพรรคต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นลำดับที่ 54/2561 มีนายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัย เป็นผู้ยื่นจดแจ้ง พรรคได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่ของพรรคเป็นครั้งแรกในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เพื่อรับรองข้อบังคับพรรค นโยบายพรรค ชื่อพรรค ชื่อย่อพรรค และอุดมการณ์พรรครวมถึงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดแรกซึ่งนายอนุชิต งามพัฒนพงศ์ชัยเป็นผู้ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก มีนางสาวอรอุสา เกษรสังข์เป็นเลขาธิการพรรค ภายหลังพรรคมติประชาได้ทำการยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชาขึ้นเป็นพรรคการเมืองในลำดับที่ 2/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 [1]

พรรคมติประชา
People Vote Party
หัวหน้าพรรคอนุชิต งามเบญจวิชัยกุล
นายทะเบียนพรรควลีวรรณ เกษรสังข์
เลขาธิการพรรคอรอุสา งามเบญจวิชัยกุล
คำขวัญพรรคพัฒนาชาติ จากเสียงของประชาชน
ก่อตั้ง9 มีนาคม 2018; 2 ปีก่อน (2018-03-09)
ที่ทำการพรรค2022/16 ซอยพหลโยธิน 34/1 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ฝ่ายเยาวชนยุวมติประชา
สีสีแดง และ สีน้ำเงิน
เว็บไซต์
http://www.peoplevote.info/
รองหัวหน้าพรรควัลลี แอสุวรรณ์
รองเลขาธิการพรรคนาตยา มาลีแย้ม
เหรัญญิกพรรคพรทิพย์ เอื้อเฟื้อ
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ภาพเครื่องหมายพรรคแก้ไข

เครื่องหมายเป็นรูปมือที่ชูร่วมกันของคนในชาติ ความหมายคือ การให้สิทธิประชาชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคออกเสียงตัดสินใจด้วยตนเองให้มากที่สุด

อุดมการณ์ทางการเมืองแก้ไข

คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองพรรคมติประชา มีดังต่อไปนี้ พรรคมติประชา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชนชาวไทยทุกคนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พรรคเชื่อมั่นในแนวทางการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนโดยตรงอย่างกว้างขวางและให้ใช้สิทธิได้ง่าย สะดวกและบ่อยครั้ง จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริต ทั้งยังสามารถสร้าง และกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน และจะใช้เทคโนโลยีหรือสิ่งใดก็ตามเพื่อให้บรรลุตามอุดมการณ์นี้ โดยพรรคมติประชาจะขอดำเนินการตามแนวทางนี้เป็นพรรคแรกในประเทศไทย

คำขวัญประจำพรรคแก้ไข

พัฒนาชาติ จากเสียงของประชาชน (Developing Nation from People's Direct Voted)

คำอวยพรประจำพรรคแก้ไข

ขออำนาจจงสถิตอยู่กับท่าน (May the Power be with You , 愿力量与你同在)

คณะกรรมการบริหารพรรคแก้ไข

ชุดที่ 1แก้ไข

ชุดที่ 1 ( 7 เมษายน 2561 ถึง ปัจจุบัน )
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 อนุชิต งามเบญจวิชัยกุล หัวหน้าพรรค
2 วัลลี แอสุวรรณ์ รองหัวหน้าพรรค
3 อรอุสา งามเบญจวิชัยกุล เลขาธิการพรรค
4 นาตยา มาลีแย้ม รองเลขาธิการพรรค
5 พรทิพย์ เอื้อเฟื้อ เหรัญญิกพรรค
6 พิมพ์ญาดา ตระกูลแก้ว รองเหรัญญิกพรรค
7 วลีวรรณ เกษรสังข์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
8 ธีระพล คำคง กรรมการบริหารพรรค
9 อิทธิพล แช่มช้อย กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคมติประชา" (PDF). ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561. สืบค้นเมื่อ 2018-09-06.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข