พรรคประชาสามัคคี

พรรคประชาสามัคคี (อังกฤษ: Harmony People Party) พรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเป็นลำดับที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีนาย สมหมาย สืบสี กับนาย ภาสกร ดมหอม เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรก มีที่ทำการพรรคแห่งแรกอยู่ที่ 100/37 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48/1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร[2]

พรรคประชาสามัคคี
Harmony People Party
เลขาธิการพิทักษ์ สินธุโคตร
ก่อตั้ง8 มีนาคม พ.ศ. 2553
ที่ทำการ463/8 ชั้น 3 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
จำนวนสมาชิก  (ปี 2566)10,087 คน[1]
โฆษกสัตยาภรณ์ ยนต์นิยม
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ต่อมาในการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554 ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 12 คนแทนชุดเดิม โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคมาอยู่ที่ทำการพรรคในปัจจุบัน และที่ประชุมมีมติเลือกนาย สมหมาย กับนาย ภาสกร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคต่อเป็นสมัยที่ 2 [3]

จากนั้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555 นาย สมบัติ อนันโถ ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค และนาย ศักดา เฉลิมศรี ตำแหน่งโฆษกพรรคได้ถึงแก่กรรมทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 10 คน[4]

ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 นาย ชำนาญ กุฎสำโรง รองหัวหน้าพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งทำให้คณะกรรมการบริหารพรรคเหลือทั้งสิ้น 9 คน[5]ทางพรรคจึงได้จัดประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งที่ประชุมมีมติเลือกนาย ขวัญเพชร อบอุ่น ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรค นางสาว ศรัญญา เจริญสุข ดำรงตำแหน่งโฆษกพรรค และนาย ประภาส วงเวียน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค[6]

ต่อมาในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 นายขวัญเพชร รองหัวหน้าพรรคได้ยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคและรองหัวหน้าพรรค ทำให้เหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 11 คน[7]จากนั้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมมีมติเลือกนางสาว ชลิตา แก้วเลี้ยง ให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคแทนตำแหน่งที่ว่าง[8]ซึ่งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ดำรงตำแหน่งจนถึงปี พ.ศ. 2558 จึงได้พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเนื่องจากครบวาระ[9]และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดนี้ต้องรักษาการในตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

กระทั่งวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2561 ที่ประชุมมีมติเลือกนาง สมพร จูมั่น ให้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคมีมติเลือกนาย ภาสกร ให้ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 3[10]

การเลือกตั้งแก้ไข

บุคลากรแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 สมหมาย สืบสี 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 30 เมษายน พ.ศ. 2554
30 เมษายน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(รักษาการ)
2 สมพร จูมั่น 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

เลขาธิการพรรคแก้ไข

ลำดับ ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ภาสกร ดมหอม 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 30 เมษายน พ.ศ. 2554
30 เมษายน พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2558 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(รักษาการ)
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566
  2. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
  3. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรคประชาสามัคคี
  4. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
  5. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
  6. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
  7. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
  8. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดแจ้งการจัดตั้งพรรคประชาสามัคคี
  9. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง ตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี
  10. ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาสามัคคี