พรรคประชารัฐ

ระวังสับสนกับ พรรคพลังประชารัฐ

พรรคประชารัฐ (อังกฤษ: Pracharat Party ; ชื่อย่อ: ป.ช.ร. ; ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: P.C.P.) พรรคการเมืองของไทยในอดีตที่จดทะเบียนก่อตั้งตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 เป็นลำดับที่ ๑๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2541 มีนาย วิลาศ รัฐแสง และนาย คำใบ โสวะพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค โดยช่วงแรกพรรคประชารัฐมีที่ทำการพรรคอยู่ที่ 46/2 หมู่ 12 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ [1]

พรรคประชารัฐ
หัวหน้าพรรควิลาศ รัฐแสง
เลขาธิการพรรคคำใบ โสวะพันธ์
โฆษกพรรคสังวาลย์ มะลิ
ก่อตั้ง25 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ยุบพรรค15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
ที่ทำการพรรค๗๕/๓๒ ซอยสุขาภิบาลดับเพลิง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
รองหัวหน้าพรรคบุญมี ภูมีศรี
สำรวย อินทิแสน
วิจิตร บุญเรือง
รองเลขาธิการพรรคสมพงษ์ อุตชี
เหรัญญิกพรรคเพลิน ภูครองนาค
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

กระทั่งการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชารัฐครั้งที่ ๑/๒๕๔๓ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อบังคับพรรคโดยให้เปลี่ยนแปลงที่ทำการพรรคโดยให้ย้ายไปอยู่ที่ 75/32 ซอยสุขาภิบาลดับเพลิง ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร [2]

จากนั้นในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543 นาย เฉลิมพล บุญสอน ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและรองเลขาธิการพรรคและนาย บุญธรรม ประวันนา ได้ลาออกจากการเป็นรองเลขาธิการพรรคทำให้พรรคประชารัฐเหลือคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งสิ้น 9 คน [3]

ในการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 ได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ส.ส. แต่ไม่ได้เลยแม้แต่ที่นั่งเดียว

พรรคประชารัฐถูกยุบตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๓/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เนื่องจากไม่ทำตามมาตรา 35 และ 62 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 [4]

คณะกรรมการบริหารพรรคประชารัฐแก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 วิลาศ รัฐแสง หัวหน้าพรรค
2 บุญมี ภูมีศรี รองหัวหน้าพรรค
3 สำรวย อินทิแสน รองหัวหน้าพรรค
4 วิจิตร บุญเรือง รองหัวหน้าพรรค
5 คำใบ โสวะพันธ์ เลขาธิการพรรค
6 สมพงษ์ อุตชี รองเลขาธิการพรรค
7 เฉลิมพล บุญสอน รองเลขาธิการพรรค ลาออกจากตำแหน่งและสมาชิกพรรคเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543
8 บุญธรรม ประวันนา รองเลขาธิการพรรค ลาออกจากตำแหน่งเมื่อ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2543
9 สังวาลย์ มะลิ โฆษกพรรค
10 เพลิน ภูครองนาค เหรัญญิกพรรค
11 คำสอน นิธธิสิทธิ์ กรรมการบริหารพรรค

อ้างอิงแก้ไข