พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อังกฤษ: Rehabilitation Nurse) จัดเป็นหนึ่งในทีมงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่สำคัญ ทำหน้าที่หลักคือการให้การพยาบาล ดูแลผู้ป่วยทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นผู้ที่ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ติดตามผลการรักษาและรายงานให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูทราบเมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง รับคำสั่งการรักษาของแพทย์ และเป็นหนึ่งในแกนหลักในการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและการเข้าถึงผู้ป่วยในชุมชน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังหรือปฏิบัติตามการรักษาอีกด้วย และทำหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา แก้

พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นพยาบาลวิชาชีพที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษา ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล และเข้ามาทำงานที่หอผู้ป่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู หรือกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูของโรงพยาบาลนั้น สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่มีการเปิดหลักสูตรอบรมพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู แต่คาดว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการฝึกอบรมเฉพาะทางอย่างแน่นอน เนื่องจากจะต้องรอบรู้ถึงขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดต่างๆของการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ในต่างประเทศบางประเทศ เช่น อเมริกา มีการเปิดหลักสูตรอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูแล้ว แต่ในหลายๆประเทศก็ยังไม่มีเช่นกัน

อ้างอิง แก้

  • ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู. นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ บรรณาธิการ จัดพิมพ์โดยสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย