แฝด (อังกฤษ: twin) คือ ลูกสองคนหรือตัวที่เกิดในการตั้งครรภ์เดียวกัน แฝดสามารถเป็นได้ทั้งแฝดร่วมไข่ ("แฝดแท้" หรือ "แฝดเหมือน") หมายความว่า ลูกทั้งสองเจริญมาจากไซโกตเดียวแล้วจึงแยกและสร้างเป็นสองเอ็มบริโอ หรือแฝดต่างไข่ ("แฝดเทียม") หมายความว่า ทั้งสองเจริญมาจากไข่สองใบที่ถูกผสมด้วยเซลล์อสุจิสองตัวแยกกัน

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คำว่า "แฝด" หมายถึง เป็นคู่ (ใช้เรียกลูกที่เกิดจากท้องแม่เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน หรือใกล้กัน) เช่น มีลูกแฝด หรือติดกันเป็นคู่

อ้างอิง แก้