ในทางชีววิทยา ผู้ใหญ่ คือ มนุษย์ที่ถึงช่วงการเจริญทางเพศเต็มที่ คำนี้ยังมีความหมายสัมพันธ์กับมโนทัศน์ทางสังคมและกฎหมายด้วย ตรงข้ามกับ "ผู้เยาว์" ผู้ใหญ่ตามกฎหมายคือบุคคลที่อายุถึงอายุที่บรรลุนิติภาวะ ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นอิสระ พึ่งตนเองได้และมีความรับผิดชอบ

มนุษย์ผู้ใหญ่เพศชายชาวไทยกำลังนั่งเป็นวง

วัยผู้ใหญ่ของมนุษย์รวมเอาการเจริญผู้ใหญ่ทางจิตวิทยา นิยามของวัยผู้ใหญ่มักไม่ตรงและขัดแย้งกัน บุคคลอาจเป็นผู้ใหญ่ทางชีววิทยา และมีพฤติกรรมผู้ใหญ่ แต่ยังถูกปฏิบัติเหมือนเด็กหากมีอายุต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะ ในทางกลับกัน บุคคลอาจเป็นผู้ใหญ่ทางกฎหมายแต่ไม่มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบซึ่งอาจนิยามลักษณะของผู้ใหญ่