ผู้ใช้:Topspin~thwiki/กระบะทราย

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organisation)
150
ที่ทำการ
128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
งบประมาณ 754.635 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
ผู้บริหารหลัก ศาสตราจารย์ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, ผู้อำนวยการ
ดร.คมศร วงษ์รักษา, รองผู้อำนวยการ
นาวิน วิยาภรณ์, รองผู้อำนวยการ
เอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์, รองผู้อำนวยการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรีไทย
เอกสารหลัก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
เว็บไซต์
ONESQA.or.th

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร หรือ ยทก. เป็นหน่วยงานเยาวชนภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่มีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาแนวทางในส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันได้รับการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557