ผู้ใช้:ScorpianPK/กระดานดำ2

ปริญญาบัตรแก้ไข

ระดับชั้นปริญญา ลักษณะของปกปริญญา ใบปริญญา
สีปก พระเกี้ยว ริบบิ้วมุมขวาล่าง
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สีขาว
ทอง
ดิ้นทอง 3 เส้น
กิตติบัตรศาสตรจารย์กิตติคุณ
สีชมพู
ทอง
ไม่มี
ดุษฎีบัณฑิต
สีขาว
ทอง
ไม่มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
สีขาว
เงิน
ริบบิ้นสีชมพูอ่อน 1 เส้น
มหาบัณฑิต
สีขาว
เงิน
ไม่มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สีน้ำทะเล
เงิน
ริบบิ้นสีชมพูอ่อน 1 เส้น
ปริญญาบัณฑิต
สีน้ำทะเล
เงิน
ไม่มี
อนุปริญญา
สีน้ำเงิน
ทอง
ไม่มี

ครุยวิทยฐานะแบบไทยแก้ไข

องค์ประกอบแก้ไข

เสื้อคลุมแก้ไข

แถบสำรดแก้ไข

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ครุยวิทยฐานะแบบไทยแก้ไข

สถาบัน เสื้อคลุม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หมายเหตุ อ้างอิง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ้าโปร่ง สีขาว [1]
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ผ้าโปร่ง สีขาว [2]
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ้าโปร่ง สีขาว [3]
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผ้าโปร่ง สีขาว [4]
มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ้าโปร่ง สีขาว [5]
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ้าทึบ สีแดง [6]
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ้าโปร่ง สีขาว [7]
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผ้าโปร่ง สีขาว [8]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผ้าทึบ สีดำ [9]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ผ้าทึบ สีดำ [10]
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผ้าทึบ สีม่วงเข้ม [11]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผ้าทึบ สีดำ [12]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผ้าทึบ สีดำ [13]
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ้าทึบ สีดำ [14]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ้าทึบ สีดำ [15]
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผ้าทึบ สีดำ [16]
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ผ้าโปร่ง สีขาว [17]
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผ้าทึบ สีทอง [18]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ้าโปร่ง สีขาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผ้าทึบ สีดำ [19]
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผ้าทึบ สีดำ [20]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผ้าโปร่ง สีขาว [21]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผ้าโปร่ง สีขาว [22]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผ้าทึบ สีดำ [23]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ้าโปร่ง สีขาว [24]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ้าทึบ สีแดงเข้ม [25]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ้าทึบ สีแดงเข้ม [26]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผ้าโปร่ง สีขาว [27]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ้าโปร่ง สีขาว [28]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผ้าโปร่ง สีขาว [29]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผ้าโปร่ง สีขาว [30]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ้าโปร่ง สีขาว [31]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผ้าโปร่ง สีขาว [32]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผ้าโปร่ง สีขาว [33]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ้าโปร่ง สีขาว [34]
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผ้าทึบ สีเขียวเข้ม [35]
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ้าทึบ สีแดงเข้ม [36]
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผ้าทึบ สีเลือดหมู [37]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๕๒ ง, ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๒๐
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน พิเศษ ๕๔ ง, ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๗๐
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๔, เล่ม ๑๑๘, ตอน ๑๑๓ ก, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๔, หน้า ๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๕ ก, ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๙
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๑๐๒ ก, ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๐, หน้า ๑๒
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. ๒๕๔๖, เล่ม ๑๒๐, ตอนพิเศษ ๔๕ ง, ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖, หน้า ๓๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. ๒๕๒๔, เล่ม ๙๘, ตอน ๑๘๐ ก ฉบับพิเศษ, ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๔, หน้า ๗
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๙, เล่ม ๑๑๓, ตอน ๒๗ ก, ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๙, หน้า ๘
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๑๐ ก, ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๓ ก, ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๘๖ ก, ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒, หน้า ๔
 12. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๔๙ ก, ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๔
 13. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๓๙ ก, ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๔
 14. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๓๐ ก, ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔ , เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๓ ก, ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๗
 16. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๗๖ ก, ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๑๘
 17. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๖๓ ก, ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒, หน้า ๒๖
 18. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๖, ตอน ๕๙ ก, ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒, หน้า ๑๓
 19. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๔๒ ก, ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๖๑
 20. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๑๐ ก, ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๑๘
 21. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒, เล่ม๑๒๖, ตอน ๗๐ ก, ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒, หน้า ๓๑
 22. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๕๓ ก, ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๑
 23. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๓๙ ก, ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๑๑
 24. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๔, ตอน ๘๕ ก, ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๐, หน้า ๑
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๔๔, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๓๔ ง, ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕, หน้า ๓๓
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๑๑๖ ง, ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๒๔
 27. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอน ๔๔ก, ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๓๐
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๙ก, ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๑๐
 29. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๐ ก, ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๒๘
 30. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๐๑ ก, ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๑
 31. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๓๘ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๗๘
 32. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยาฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๓๘ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๘๔
 33. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๑, เล่ม ๑๒๕, ตอน ๑๓๘ ก, ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑, หน้า ๙๓
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๔๘ ก, ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๒๖
 35. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๕๐ ก, ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔, หน้า ๑๓
 36. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗, ตอนพิเศษ ๖๙ ง, ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓, หน้า ๕๗
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ. ๒๕๔๕, เล่ม ๑๑๙, ตอน ๖๙ ก, ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕, หน้า ๑๘