๕..ปี.พ.ศ.๒๕๖๓ ปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิต (นวบ.สระแก้ว) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๖..ปีพ.ศ.๒๕๖๓  ปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(กำลังศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย