ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย5

แนวปฏิบัติ
นโยบายและแนวปฏิบัติในวิกิพีเดีย
พฤติกรรม
สันนิษฐานว่าคนอื่นสุจริตใจ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มารยาท
โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่
ลายเซ็น
หน้าผู้ใช้
เนื้อหา
อัตชีวประวัติ
การอ้างอิงแหล่งที่มา
แหล่งข้อมูลอื่น
การใส่ภาพ
ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส
การแก้ไข
ขอให้กล้า
คำอธิบายอย่างย่อ
ต้องมีเนื้อหาอย่างชัดเจน
ความสำคัญของเนื้อหา
เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม
แนวทางการเขียน
คู่มือในการเขียน
เขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ
ดูเพิ่ม
รายชื่อนโยบายทั้งหมด
รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด

ผลประโยชน์ทับซ้อนในวิกิพีเดีย (conflict of interest: COI) หมายถึงความขัดแย้งกันระหว่างจุดมุ่งหมายของวิกิพีเดีย ซึ่งก็คือการสร้างสารานุกรมที่เป็นกลางและมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ กับจุดมุ่งหมายของผู้แก้ไขรายบุคคล การแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในวิกิพีเดียเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของคุณเอง หรือของบุคคล กลุ่ม หรือบริษัทอื่น เมื่อใดก็ตามที่ผลประโยชน์ภายนอกสำคัญต่อผู้แก้ไขมากกว่าจุดมุ่งหมายของวิกิพีเดีย เรียกได้ว่าผู้แก้ไขผู้นั้นมีผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนหมายรวมถึงส่วนได้ส่วนเสียที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่สามด้วย

การแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นที่สนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะมันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อหน้าสาธารณชนในเรื่องที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นกำลังส่งเสริม (ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดียอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง) และถ้ามันก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อสารานุกรม ก็อาจทำให้บัญชีผู้ใช้ถูกบล็อก

การแก้ต่างที่ได้ค่าตอบแทน (paid advocacy) หมายถึงการมีส่วนร่วมหรือการแก้ไขใด ๆ ในเนื้อหาวิกิพีเดียที่ช่วยแก้ต่างหรือสนับสนุนมุมมองของนายจ้างของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขโดยหน่วยงานประชาสัมพันธ์ บริษัท และองค์การที่ไม่แสวงผลกำไรต่าง ๆ และผู้แก้ไขที่ถูกจ้างมาเขียนวิกิพีเดียเพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ของบุคคลหรือองค์การ การแก้ต่างหรือสนับสนุนในเรื่องใดก็ตามในบทความเป็นสิ่งต้องห้ามโดยนโยบายของเราเกี่ยวกับมุมมองที่เป็นกลางและอะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย และการแก้ต่างที่ได้ค่าตอบแทนถูกพิจารณาว่าเป็นรูปแบบย่อยรูปแบบหนึ่งของการแก้ต่างที่เลวร้ายอย่างมหันต์ ดังนั้นการแก้ต่างที่ได้ค่าตอบแทนผ่านการแก้ไขโดยตรงไม่เป็นที่สนับสนุนอย่างยิ่ง ควรใช้หน้าอภิปรายของบทความเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปัญหาแทน

เมื่อตรวจสอบกรณีที่เป็นไปได้ของการแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ชาววิกิพีเดียต้องระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แก้ไขคนอื่นหากเขาไม่ประสงค์ เพราะนโยบายของวิกิพีเดียที่ต่อต้านการล่วงละเมิดสำคัญมากกว่าแนวปฏิบัตินี้

จุดยืนของวิกิพีเดียแก้ไข

วิกิพีเดียเป็นสารานุกรม ไม่ใช่ใบปลิวไร้คุณค่าหรือลานประชาคมสำหรับโฆษณาหรือส่งเสริมตนเอง สารานุกรมควรจะมีเพียงเนื้อหาที่สามารถเข้ากันได้กับนโยบายด้านเนื้อหา และชาววิกิพีเดียต้องยึดมั่นผลประโยชน์แห่งสารานุกรมมาเป็นอันดับแรก ผู้แก้ไขคนใดที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ภายนอกมาก่อน ผู้นั้นอาจถูกพิจารณาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน การเพิ่มเนื้อหาที่ปรากฏว่าเป็นการส่งเสริมผลประโยชน์หรือการประกาศตนของผู้เขียนบทความ สมาชิกครอบครัวของผู้เขียน นายจ้าง ผู้คบค้าสมาคม หรือผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือทางส่วนตัวของพวกเขา จะทำให้ผู้เขียนถูกมองว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

การแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่เป็นที่สนับสนุนอย่างยิ่ง ผู้แก้ไขที่มีแนวคิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากอาจถูกบล็อก แต่ถ้าผู้แก้ไขที่มีแนวคิดผลประโยชน์ทับซ้อนคาดหวังว่าจะแก้ไขอย่างมีความรับผิดชอบ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายของวิกิพีเดียและปฏิบัติตนให้ดีที่สุดอย่างละเอียดถี่ถ้วน พวกเขาก็ยังได้รับการสนับสนุนให้เปิดเผยผลประโยชน์ในหน้าผู้ใช้ของพวกเขาและหน้าอภิปรายของบทความที่เกี่ยวข้องที่พวกเขากำลังแก้ไขอยู่ และให้ร้องขอความเห็นจากผู้แก้ไขคนอื่น ถ้าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน การเปลี่ยนแปลงอันใดที่คุณต้องการเสนอที่อาจถูกมองว่าไม่เป็นกลาง ควรได้รับการแนะนำในหน้าอภิปรายที่เกี่ยวข้องหรือกระดานประกาศ

การแก้ต่างที่ได้ค่าตอบแทนเป็นรูปแบบย่อยรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผู้แก้ไขที่รับจ้างแก้ต่างจึงไม่เป็นที่สนับสนุนอย่างยิ่งที่จะแก้ไขโดยตรง ควรใช้หน้าอภิปรายของบทความหรือกระดานประกาศเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นปัญหาแทน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจเกิดผลหรือไม่ก็ได้ ผู้แก้ไขดังกล่าวก็ยังได้รับการแนะนำให้เปิดเผยผลประโยชน์ของพวกเขา

โปรดทราบว่าคุณไม่สามารถควบคุมบทความได้และคนอื่นอาจลบทิ้ง เก็บไว้ หรือเพิ่มสารสนเทศที่ไม่ค่อยมีใครทราบลงไป ในขณะที่ชาววิกิพีเดียโดยทั่วไปหลีกเลี่ยงการระบุชื่อผู้แก้ไขและผู้จ้างวาน แต่สื่ออื่น ๆ กระทำเป็นประจำ บางครั้งสิ่งนี้จะนำความเสื่อมเสียอย่างมากทางสื่อมายังบริษัทหรือองค์การ




ภาพรวมแก้ไข

@@@และสอบถามความเห็นจากผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการแก้ไขเหล่านั้นอาจถูกโต้แย้ง ชาววิกิพีเดียส่วนใหญ่จะชื่นชมความซื่อสัตย์ของคุณ

@@@ก่อนที่จะใช้เวลาหรือยอมรับข้อตกลงในการเขียน คุณอาจประสงค์ที่จะขอการแนะนำก่อนเริ่มบทความใหม่ใด ๆ เพื่อรับรองว่ามันเหมาะสม นอกจากนี้คุณยังสามารถขอการแนะนำที่คล้ายกันในเรื่องที่คุณไม่ได้มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ยึดถือมุมมองที่หนักแน่นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนัยสำคัญ

สิ่งที่คุณพูดและทำในวิกิพีเดียสามารถมีผลต่อโลกแห่งความเป็นจริง การแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมักจะถูกเปิดเผยซ้ำซากและสามารถถูกรายงานในทางร้ายโดยสื่อต่าง ๆ การแก้ไขทั้งหมดถูกบันทึกในระเบียนสาธารณะและคงอยู่อย่างนั้นตลอดไป @@@ เกิดการถอดถอนผู้ที่กระทำผิด และแม้แต่เกิดข้อกล่าวหาหรือการดำเนินคดีในชั้นศาล หากกระทำไปในฐานะงานหรือวิชาชีพที่รับผิดชอบ การแก้ไขเพื่อผลประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ (ที่นอกเหนือจากการปรับแก้ที่เห็นได้ชัด) ก็ไม่เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงมืออาชีพที่ถูกจ้างวานให้สร้างหรือแก้ไขบทความวิกิพีเดีย วิกิพีเดียเป็นลานประชาคมที่สาธารณะมาก และข่าวที่เกี่ยวกับการพยายามสร้างอิทธิพลโดยมิชอบต่อวิกิพีเดียก็มักจะถูกรายงานในสื่อบ่อยครั้ง

เมื่อตรวจสอบกรณีที่เป็นไปได้ของการแก้ไขที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นโยบายต่อต้านการล่วงละเมิดของวิกิพีเดียจะมีความสำคัญ และชาววิกิพีเดียจำเป็นต้องระมัดระวังที่จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แก้ไขคนอื่น แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้แก้ไขและใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้เป็นหลักฐานอันสำแดงผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการใช้งานอื่นที่ผิดเงื่อนไข ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงความจำเป็นต่อการเปิดเผยตัวตนของผู้แก้ไขได้ การปฏิบัติตามนโยบายมุมมองที่เป็นกลางและนโยบายอื่น ๆ ของวิกิพีเดียอย่างระมัดระวัง อาจช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการแก้ไขด้วยความลำเอียงได้

ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไรแก้ไข

@@@ และเมื่อใดที่ผู้แก้ไขเขียนเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของพวกเขาเอง ผลงานของพวกเขามักจะแสดงลักษณะขาดการเชื่อมโยงต่อสิ่งใด ๆ ที่ผู้อ่านทั่วไปอาจต้องการค้นคว้าเป็นแหล่งอ้างอิง หากคุณได้เขียนบทความขึ้นมาบทความหนึ่งในขอบข่ายที่คุณมีความเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัว ต้องแน่ใจว่าได้เขียนในมุมมองที่เป็นกลางและได้อ้างถึงแหล่งที่มาอิสระจากบุคคลที่สามที่น่าเชื่อถือ และระวังอย่าให้เกิดความลำเอียงโดยไม่เจตนา มุมมองที่เป็นกลางคือนโยบายหนึ่งในห้าเสาหลักของวิกิพีเดีย

ถ้าผู้แก้ไขคนอื่นแจ้งว่าการแก้ไขของคุณละเมิดมาตรฐานของวิกิพีเดีย ให้รับการชี้แนะนั้นอย่างจริงจังและพิจารณาถอยหลังไปก้าวหนึ่ง ประเมินการแก้ไขของคุณอีกครั้ง และอภิปรายความตั้งใจของคุณให้เป็นที่ทราบในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พิจารณาว่าคุณกำลังแก้ไขอย่างลำเอียงหรือไม่

ตัวอย่างแก้ไข

สิ่งตอบแทนแก้ไข

พิจารณาว่าคุณเข้าข่ายการอธิบายเหล่านี้ข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่

  1. คุณกำลังรับผลกำไรหรือสิ่งตอบแทนเป็นตัวเงินหรืออื่น ๆ เพื่อแก้ไขวิกิพีเดียในฐานะตัวแทนขององค์การ (ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง/ผู้รับจ้างขององค์การในทางตรง หรือลูกจ้าง/ผู้รับจ้างของหน่วยงานที่ถูกจ้างวานโดยองค์การในทางอ้อม เพื่อจุดประสงค์การประชาสัมพันธ์) หรือ
  2. คุณคาดหวังที่จะได้รับผลกำไรหรือสิ่งตอบแทนเป็นตัวเงินหรืออื่น ๆ ในอนาคตจากการแก้ไขวิกิพีเดีย ตัวอย่างเช่น โดยการเป็นเจ้าของ พนักงาน หรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วมของบริษัทหรือองค์การอื่น เกี่ยวกับเรื่องที่คุณกำลังเขียนอยู่

หากเข้าข่าย การแก้ไขวิกิพีเดียของคุณจะไม่เป็นที่สนับสนุนอย่างยิ่งยวด ในขอบข่ายที่คุณมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งอาจทำให้คุณแก้ไขด้วยความไม่เป็นกลาง (เกิดความลำเอียง) นโยบายมุมมองที่เป็นกลางของวิกิพีเดียระบุไว้ว่า บทความทุกบทความต้องแสดงมุมมองต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมโดยปราศจากความลำเอียง และผลประโยชน์ทับซ้อนอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของวิกิพีเดียที่จะบรรลุความประสงค์นี้ ถ้าการแก้ไขของคุณซึ่งถูกจูงใจโดยสิ่งตอบแทนจะทำให้เกิดความไม่เป็นกลาง อย่า ส่งเนื้อหาเหล่านั้นเข้ามา

ถ้าคุณมีผลประโยชน์เป็นตัวเงินในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (ไม่ว่าในฐานะลูกจ้าง เจ้าของ หรือผู้ถือผลประโยชน์ร่วมอื่น ๆ) แนะนำว่าให้คุณเปิดเผยความเชื่อมโยงของคุณอย่างครบถ้วน และใช้หน้าอภิปรายต่าง ๆ เพื่อขอการแนะนำแทนที่จะแก้ไขบทความโดยตรง การแก้ไขที่ได้ร้องขอจะถูกทำให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยผู้แก้ไขที่เป็นกลาง (ซึ่งก็ไม่ได้รับประกันว่าพวกเขาจะทำสำเร็จ) และยังช่วยหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแก้ต่างและปัญหาที่เกี่ยวข้อง

อัตชีวประวัติแก้ไข

การเขียนบทความเกี่ยวกับตัวคุณเองไม่เป็นที่แนะนำ หากคุณมีความโดดเด่น คนอื่นจะสังเกตเห็นและเขียนบทความเกี่ยวกับคุณ ผู้ใช้วิกิพีเดียเขียนบทความเกี่ยวกับพวกเขาเองในบางกรณี ในขณะที่การสร้างหน้าผู้ใช้เป็นการกระทำที่เหมาะสมกว่า กรณีเช่นนี้โดยปกติ บทความจะถูกย้ายไปอยู่ในเนมสเปซผู้ใช้มากกว่าที่จะถูกลบ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณอาจจะมีความโดดเด่นเพียงพอ ลองพูดคุยในหน้าอภิปรายที่เหมาะสมและสอบถามความเห็นพ้องต้องกันดูก่อน ทั้งในเรื่องความโดดเด่น และ อัตชีวประวัติใด ๆ ที่เสนอ

การอ้างอิงผลงานของตัวเองแก้ไข

การแก้ไขในขอบข่ายที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพหรือวิชาการนั้น ๆ ไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยตัวของมันเองอยู่แล้ว การใช้เนื้อหาที่คุณได้เคยเขียนหรือตีพิมพ์เองจึงสามารถใช้ได้ในกรณีนี้ เมื่อใดก็ตามที่มันเกี่ยวข้องและดำเนินตามนโยบายด้านเนื้อหา แต่การอ้างอิงผลงานของตัวเองมากเกินความจำเป็นไม่เป็นที่สนับสนุนอย่างยิ่ง หากสงสัยให้ยึดถือความเห็นของชุมชน ในกรณีใด ๆ การอ้างอิงควรมาจากบุคคลที่สาม และไม่ควรเน้นความสำคัญต่องานของคุณอย่างเกินควร ให้ใช้ตามความเหมาะสมเนื่องจากงานของผู้อื่นก็มีเช่นกัน อย่างเช่นในบทความวิจารณ์

การส่งเสริมตัวเองแก้ไข

ผลประโยชน์ทับซ้อนมักจะแสดงออกในรูปแบบของการส่งเสริมตัวเอง รวมทั้งลิงก์โฆษณา ลิงก์เว็บไซต์ส่วนบุคคล ภาพถ่ายส่วนบุคคลหรือกึ่งส่วนบุคคล หรือเนื้อหาอย่างอื่นที่ส่งเสริมผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางส่วนตัวของผู้แก้ไขหรือกลุ่มสัมพันธ์ของพวกเขา

ตัวอย่างของเนื้อหาประเภทนี้รวมถึง

  1. ลิงก์ที่ปรากฏว่าส่งเสริมผลิตภัณฑ์ โดยบ่งชี้ไปที่เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ที่ไม่โดดเด่นหรือไม่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ (ลิงก์เชิงพาณิชย์)
  2. ลิงก์ที่ปรากฏว่าส่งเสริมปัจเจกบุคคลอื่นที่ไม่โดดเด่น โดยบ่งชี้ไปที่หน้าส่วนตัวของพวกเขา
  3. เนื้อหาชีวประวัติที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความกระจ่างหรือเพิ่มคุณภาพของบทความอย่างมีนัยสำคัญ

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดแก้ไข

ถ้าฟรีดริช เองเงิลส์ และคาร์ล มาร์กซ์ ยังมีชีวิตอยู่ เองเงิลส์จะประสบความยากลำบากในการแก้ไขบทความชีวประวัติของมาร์กซ์ให้มีความเป็นกลาง เพราะว่าเขาเป็นทั้งเพื่อนสนิท ผู้ติดตาม และผู้ร่วมงานของมาร์กซ์ สถานการณ์ใด ๆ ที่ความสัมพันธ์แนบแน่นสามารถเกิดขึ้นได้อาจกระตุ้นให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นได้ทั้งเรื่องส่วนตัว ศาสนา การเมือง การศึกษา การเงิน และกฎหมาย

ความใกล้ชิดกับเรื่องที่เขียนมิได้หมายความว่าคุณไม่สามารถทำให้เป็นกลางได้ แต่มันมีแนวโน้มว่าจะทำให้คุณเกิดความลำเอียงบางอย่าง จงรับการแนะนำจากผู้แก้ไขคนอื่น ถ้าผู้แก้ไขคนอื่นแนะนำในหน้าอภิปรายด้วยเจตนาดีว่าคุณอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน พยายามตรวจหาและทำให้ความลำเอียงนั้นน้อยที่สุด และพิจารณาถอนตัวจากการแก้ไขบทความนั้น ในฐานะกฎทั่วไป คุณยิ่งสัมพันธ์เกี่ยวกับหัวเรื่องในชีวิตจริงมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องระมัดระวังในการปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านเนื้อหาของเรามากเท่านั้น ซึ่งได้แก่ มุมมองที่เป็นกลาง งดงานค้นคว้าต้นฉบับ และการพิสูจน์ยืนยันได้ เมื่อคุณแก้ไขบทความในขอบข่ายนั้น

การสร้างบทความเชิงส่งเสริมในนามของลูกค้าแก้ไข

ผู้แก้ไขไม่ควรสร้างบทความเพียงเพื่อบริการส่งเสริมเรื่องที่เขียน บทความวิกิพีเดียทั้งหมดควรบรรจุสารสนเทศที่มีประโยชน์ซึ่งประหนึ่งว่าเขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง การเขียน "ถ้อยคำยกย่องเกินจริง" และโฆษณาบนวิกิพีเดียเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างยิ่ง ถ้าคุณเข้ามีส่วนร่วมในวิกิพีเดียในนามของลูกค้า คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อทั้งลูกค้าและสารานุกรม เพื่อทำให้แน่ใจอย่างยิ่งว่าคุณเข้าใจมาตรฐานของเนื้อหาที่นี่ และอย่าใส่เนื้อหาเชิงส่งเสริม

การรณรงค์แก้ไข

กิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพียง "การกระจายข่าว" ซึ่งพิจารณาโดยผู้ใช้ภายใน อาจปรากฏลักษณะส่งเสริมหรือโฆษณาชวนเชื่อไปยังโลกภายนอก ถ้าคุณแก้ไขบทความในขณะที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ทางองค์การหรือทางการเมืองซึ่งแก้ต่างในขอบข่ายของเรื่องที่แก้ไข คุณอาจถือว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

ปฏิปักษ์ทางกฎหมายแก้ไข

ถ้าคุณข้องเกี่ยวกับคดีความในชั้นศาลหรืออยู่ใกล้ชิดกับคู่ความฝ่ายหนึ่ง คุณจะพบว่ามันเป็นเรื่องยากลำบากที่จะพิสูจน์ว่า สิ่งที่คุณเขียนเกี่ยวกับคู่ความหรือทนายความซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีความหรือขอบข่ายทางกฎหมายอื่น ๆ นั้นไม่ลำเอียงโดยทั้งมวล แม้แต่ความบกพร่องเพียงเล็กน้อยในเรื่องความเป็นกลางในบทความคดีความของวิกิพีเดีย อาจเป็นไปได้ว่าจะถูกสังเกตโดยศาลหรือคู่ความของพวกเขาสำหรับคดีความที่ยังดำเนินอยู่ และสิ่งนี้จะทำให้เกิดความเสียหายในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่แค่วิกิพีเดีย ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สนับสนุนให้แก้ไขอย่างยิ่งถ้าคุณมีผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นนี้