ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย4

อิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอล (อังกฤษ: HTML element) คือองค์ประกอบอันเป็นเอกเทศของเอกสารเอชทีเอ็มแอล เอกสารเอชทีเอ็มแอลประกอบด้วยโครงสร้างข้อมูลต้นไม้ของอิลิเมนต์และจุดต่อ (node) อื่น ๆ เช่นจุดต่อข้อความเป็นต้น อิลิเมนต์แต่ละส่วนสามารถระบุลักษณะประจำ (attribute) ไว้ได้ อิลิเมนต์ก็สามารถมีเนื้อหาอาทิข้อความและอิลิเมนต์อื่นอยู่ภายในได้เช่นกัน อิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอลเป็นตัวแทนของอรรถศาสตร์หรือความหมาย ตัวอย่างเช่น อิลิเมนต์ title ทำหน้าที่แทนชื่อเรื่องของเอกสาร

อิลิเมนต์ในวากยสัมพันธ์ของเอชทีเอ็มแอลเป็นส่วนมากเขียนด้วยแท็กเริ่มต้น แท็กสิ้นสุด และเนื้อหาที่แทรกไว้ระหว่างกลาง แท็กต่าง ๆ ประกอบด้วยชื่อของอิลิเมนต์ ล้อมรอบด้วย วงเล็บแหลม (ในทางปฏิบัติคือเครื่องหมายน้อยกว่ากับเครื่องหมายมากกว่า) แท็กสิ้นสุดจะมีเครื่องหมายทับนำหน้าชื่อของอิลิเมนต์เพื่อให้แตกต่างจากแท็กเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ย่อหน้า (หรือวรรค) ที่ใช้อิลิเมนต์ p เป็นตัวแทน จะสามารถเขียนได้ดังนี้

<p>In the HTML syntax, most elements are written ...</p>

อย่างไรก็ดี อิลิเมนต์เหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่ จำเป็น ต้องมีแท็กสิ้นสุด หรือแม้แต่แท็กเริ่มต้นในการนำเสนอ อิลิเมนต์บางตัวที่เรียกว่า อิลิเมนต์ว่าง ไม่ต้องมีแท็กสิ้นสุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคืออิลิเมนต์ br ซึ่งหมายถึงการตัดขึ้นบรรทัดใหม่อย่างมีนัยสำคัญ เช่นการใช้ในบทกวีหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ ตัวอย่างเช่น

<p>P. Sherman<br>42 Wallaby Way<br>Sydney</p>

ลักษณะประจำจะถูกระบุไว้ที่แท็กเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น อิลิเมนต์ abbr ซึ่งหมายถึง การย่อ (อักษรย่อหรือคำย่อ) มีลักษณะประจำชื่อว่า title คือการอธิบายข้อความเต็มของการย่อ เป็นส่วนขยายของอิลิเมนต์ดังกล่าว สามารถเขียนได้ดังนี้

<abbr title="Hyper Text Markup Language">HTML</abbr>

ภาพรวมแก้ไข

วากยสัมพันธ์แก้ไข

 
ส่วนต่าง ๆ ของอิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอล:
 • แท็กเริ่มต้น: <p ... >
  • ลักษณะประจำ:
   • ชื่อ: class
   • ค่า: foo
 • เนื้อหา: This is a paragraph.
 • แท็กสิ้นสุด: </p>

อิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอลสามารถแบ่งได้เป็นหลายชนิดได้แก่ อิลิเมนต์ว่าง อิลิเมนต์ข้อความดิบ และอิลิเมนต์ธรรมดา

อิลิเมนต์ว่าง (void element) คืออิลิเมนต์ที่มีเพียงแท็กเริ่มต้น ซึ่งอาจมีลักษณะประจำอย่างใดก็ได้ แต่ไม่มีเนื้อหาระหว่างแท็ก ตัวอย่างหนึ่งคืออิลิเมนต์ link จากวากยสัมพันธ์นี้

<link rel=stylesheet href=fancy.css type="text/css">

อิลิเมนต์ดังกล่าวเป็นการชี้บอกให้เบราว์เซอร์ทราบว่า สไตล์ชีตที่จะใช้งานอยู่ที่ใด เพื่อนำเสนอเอกสารเอชทีเอ็มแอลให้แก่ผู้ใช้ สังเกตว่าในตัวอย่างข้างต้น ค่าของลักษณะประจำมิได้ใส่เครื่องหมายคำพูดแต่ก็สามารถใช้งานได้ ในอีกกรณีหนึ่ง ถ้าใช้วากยสัมพันธ์เอกซ์เอ็มแอล (กลายเป็นเอกสารเอกซ์เอชทีเอ็มแอล) ลักษณะประจำทุกค่าต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด และจำเป็นต้องใส่เครื่องหมายทับก่อนปิดวงเล็บแหลม ดังนี้

<link rel="stylesheet" href="fancy.css" type="text/css" />

อิลิเมนต์ข้อความดิบ (raw text element) คืออิลิเมนต์ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบต่อไปนี้

 • แท็กเริ่มต้น (<tag>) อันเป็นจุดเริ่มต้นของอิลิเมนต์ ซึ่งอาจมีลักษณะประจำอย่างใดก็ได้
 • เนื้อหาที่เป็นข้อความเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใส่อิลิเมนต์อื่นได้ (แท็กทั้งหมดที่อยู่นอกเหนือแท็กสิ้นสุดที่เหมาะสม จะถูกตีความว่าเป็นเนื้อหาข้อความ)
 • แท็กสิ้นสุด (</tag>) อันเป็นจุดสิ้นสุดของอิลิเมนต์ ในบางรุ่นของเอชทีเอ็มแอล แท็กสิ้นสุดเป็นทางเลือกที่จะไม่ใส่ก็ได้สำหรับบางอิลิเมนต์ แต่ในเอกซ์เอชทีเอ็มแอล จำเป็นต้องมีแท็กสิ้นสุดทุกครั้ง

อิลิเมนต์ธรรมดา (normal element) โดยปกติจะมีแท็กเริ่มต้นและแท็กสิ้นสุดทั้งคู่ ถึงแม้ว่าบางอิลิเมนต์จะสามารถละแท็กสิ้นสุดได้ หรือละทั้งสองแท็กก็ตาม อิลิเมนต์ธรรมดามีองค์ประกอบต่อไปนี้

 • แท็กเริ่มต้น (<tag>) อันเป็นจุดเริ่มต้นของอิลิเมนต์ ซึ่งอาจมีลักษณะประจำอย่างใดก็ได้
 • เนื้อหาที่เป็นข้อความหรืออิลิเมนต์อื่นก็ได้
 • แท็กสิ้นสุด (</tag>) อันเป็นจุดสิ้นสุดของอิลิเมนต์

ลักษณะประจำ (attribute) เป็นตัวนิยามพฤติกรรมที่ต้องการหรือบ่งชี้สมบัติเพิ่มเติมให้กับอิลิเมนต์ ลักษณะประจำส่วนใหญ่ต้องกำหนด ค่า ลงไปด้วย ในเอชทีเอ็มแอล ค่านั้นสามารถระบุลงไปโดยตรงโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดก็ได้ ถ้าค่านั้นไม่มีช่องว่าง (name=value) หรือหากใส่เครื่องหมายคำพูด ก็สามารถใส่อัญประกาศเดี่ยวหรือคู่ก็ได้ (name='value' หรือ name="value") แต่ในเอกซ์เอ็มแอล ค่านั้นจำเป็นต้องอยู่ในเครื่องหมายคำพูด ในอีกทางหนึ่ง ลักษณะประจำแบบบูลไม่จำเป็นต้องใส่ค่าก็ได้ ตัวอย่างนี้เช่นลักษณะประจำ checked ของกล่องกาเครื่องหมาย แสดงได้ดังนี้

<input type=checkbox checked>

แต่ในวากยสัมพันธ์เอกซ์เอ็มแอล ลักษณะประจำแบบบูลจำต้องใส่ค่าเป็นชื่อเดิมซ้ำอีกครั้งหนึ่ง

<input type="checkbox" checked="checked" />

อิลิเมนต์ของเอชทีเอ็มแอลบางครั้งอาจเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า แท็ก (เป็นตัวอย่างหนึ่งของสัมพจนัย (synecdoche)) ถึงแม้ว่าหลายคนให้ความหมายคำว่า แท็ก อย่างเจาะจงว่าหมายถึงแท็กเริ่มต้นกับแท็กสิ้นสุดของอิลิเมนต์

ชื่อของอิลิเมนต์ (และลักษณะประจำ) อาจเขียนด้วยอักษรตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้ในเอชทีเอ็มแอล แต่ในเอกซ์เอ็มแอลต้องเขียนด้วยอักษรตัวเล็กเท่านั้น [1] รูปแบบบัญญัติเคยใช้อักษรตัวใหญ่จนกระทั่งถึงรุ่นที่ 4 และเคยใช้ในข้อกำหนดเอชทีเอ็มแอลด้วย แต่ในช่วงหลายปีถัดมา อักษรตัวเล็กก็เป็นที่นิยมใช้ทั่วไปมากขึ้น

 1. XHTML 1.0 §4.2