ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย3

ความหมาย ในทางภาษาศาสตร์ เป็นสิ่งที่แหล่งต้นทางหรือผู้ส่งสาร แสดงออก สื่อสาร หรือถ่ายทอด ข้อความของพวกเขาให้กับผู้สังเกตหรือผู้รับสาร และเป็นสิ่งที่ผู้รับสารอนุมานได้จากบริบทปัจจุบัน [1]

ที่มาของความกำกวมแก้ไข

ความกำกวมหมายถึงความสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่ถ่ายทอด เนื่องจากบริบทปัจจุบันอาจนำไปสู่การตีความหมายที่แตกต่าง

ความหมายเชิงวัจนปฏิบัติศาสตร์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: วัจนปฏิบัติศาสตร์

วัจนปฏิบัติศาสตร์เป็นการศึกษาว่าบริบทส่งผลต่อความหมายได้อย่างไร บริบทสองรูปแบบหลักที่สำคัญของวัจนปฏิบัติศาสตร์ได้แก่ บริบทเชิงภาษาศาสตร์ และบริบทเชิงสถานการณ์

บริบทเชิงภาษาศาสตร์คือวิธีการที่จะเข้าใจความหมายได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาหรือสมมติฐาน

อ้างอิงแก้ไข

  1. Nick Sanchez. "Communication Process". New Jersey Institute of Technology. สืบค้นเมื่อ January 14, 2012.