ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย11

อาหารว่าง [1] หมายถึงอาหารที่คนทั่วไปบริโภคนอกอาหารมื้อหลัก (คือไม่ได้บริโภคเป็นมื้อหลัก) และมักจะมีปริมาณน้อยกว่าอาหารปกติธรรมดา [2] มีไว้เพื่อบรรเทาความหิวก่อนถึงมื้อหลักหรือรับประทานเพียงเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ให้พลังงานแก่ร่างกายได้เล็กน้อย อาหารว่างมีรูปแบบหลากหลาย รวมไปถึงอาหารปรุงสำเร็จบรรจุหีบห่อ และอาหารที่มาจากวัตถุดิบสด ๆ ที่บ้าน

อาหารว่างแต่ดั้งเดิมปรุงขึ้นจากวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ทำได้ในบ้าน อาทิ ซีเรียล พาสตา ขนมปัง เนื้อตัดเย็น ถั่ว ผัก ผลไม้ ไม่เว้นแม้กระทั่งอาหารเหลือทิ้งก็ถูกนำมาทำเป็นอาหารว่าง นอกจากนี้คำว่า อาหารว่าง อาจหมายถึงอาหารจานใหญ่ที่ปรุงด้วยอาหารเหลือทิ้งด้วยก็ได้ เครื่องดื่มต่าง ๆ เช่นกาแฟ ตามปกติไม่ถือว่าเป็นอาหารว่างถึงแม้ว่ามันจะถูกบริโภคนอกอาหารมื้อหลักก็ตาม แต่อาจพิจารณาว่าเป็นอาหารว่างได้ก็ต่อเมื่อมันผลิตขึ้นมาจากวัตถุดิบที่สามารถปั่นเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างเช่น สมูทตีสตรอว์เบอร์รี กล้วย กีวี เป็นต้น


อ้างอิงและเชิงอรรถแก้ไข

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. หรือชื่ออื่น ๆ เช่น อาหาร/ของ/ขนมทานเล่น, อาหาร/ของ/ขนมกินเล่น, อาหาร/ของ/ขนมขบเคี้ยว, ของขบฉัน ฯลฯ
  2. "Definition of Snack at Dictionary.com". สืบค้นเมื่อ 2011-03-13.