ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย10

ทางแยก เรียกโดยย่อว่า แยก หมายถึงจุดเชื่อมต่อทางถนนจำนวนสองสายขึ้นไปบรรจบกันหรือไขว้กัน ในระดับความสูงเดียวกัน สามารถเรียกชื่อตามจำนวนแขนงอาทิ สามแยก สี่แยก ห้าแยก เป็นต้น การจราจรมักจะถูกควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร และอาจมีวงเวียนเล็ก ๆ อยู่ก็ได้

ประเภททางแยกแก้ไข

ประเภททางแยกอาจแบ่งเป็นสามแยก สี่แยก ห้าแยก หกแยก ฯลฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนแขนงของถนนที่เข้ามารวมกันตรงจุดทางแยก

  • สามแยก คือทางแยกที่มีถนนสามแขนง อาจเป็นรูปตัวที (T) ซึ่งอาจหันตรงเหมือนตัวที หรือแยกออกไปทางซ้ายหรือขวาข้างเดียว หรือเป็นรูปตัววาย (Y) มีคำเรียกอื่นคือ สามแพร่ง
  • สี่แยก คือทางแยกที่มีถนนสี่แขนง ปกติจะเป็นถนนสองสายที่ไขว้ตัดกัน ถ้าตัดกันเป็นมุมฉาก ก็มีการเรียกระยะทางระหว่างสี่แยกจุดหนึ่งกับทางแยกอื่นที่อยู่ใกล้เคียงว่าบล็อก อย่างไรก็ดี ถนนทั้งสองสายอาจไขว้ตัดกันด้วยมุมอื่นก็ได้ มีคำอื่นเรียกคือ สี่แพร่ง หรือสี่กั๊ก
  • ห้าแยก คือทางแยกที่มีถนนห้าแขนง พบได้น้อยแต่ก็ยังพอมีให้เห็นบ้าง โดยเฉพาะในเขตเมืองที่บล็อกไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • หกแยก คือทางแยกที่มีถนนหกแขนง มักจะเป็นถนนสามสายที่ไขว้ตรงจุดเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ถนนสองสายที่ตัดกันเป็นมุมฉาก แล้วมีถนนอีกหนึ่งสายพาดในแนวทแยงมุม
  • เจ็ดแยก หรือแยกที่มีจำนวนแขนงมากกว่านั้นพบได้ยากยิ่ง เช่น เซเวนไดอัลส์ ในลอนดอน
มโนทัศน์[1] หรือ แนวคิด[1][2]

อ้างอิงและเชิงอรรถแก้ไข

  1. 1.0 1.1 concept มีคำใช้แทนว่า มโนทัศน์ มักใช้แก่บทความเชิงวิชาการ และ แนวคิด ใช้แก่การพูดถึงทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจกำกวมกับคำอื่น ๆ เช่น idea, thought, notion
  2. ศัพท์บัญญัติ, ราชบัณฑิตยสถาน