พระภาวนาโพธิคุณ
(โพธิ์ จนฺทสโร)
อาจารย์โพธิ์
AjahnBodhi.JPG
เกิด20 ธันวาคม พ.ศ. 2475
อายุ85
อุปสมบท29 กรกฎาคม พ.ศ. 2469
พรรษา65
วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สังกัดมหานิกาย
วุฒินักธรรมชั้นตรี
ตำแหน่งเจ้าอาวาส
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนฺทสโร)แก้ไข

พระภาวนาโพธิคุณ (อาจารย์โพธิ์) เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นชาวเกาะสมุย จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนวัดละไม แต่เรียนรู้ฝึกฝนตนเองจนเทศน์เป็นภาษาอังกฤษได้ และนำสมาธิภาวนาที่ ธรรมนาศรมนานาชาติ และ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย เป็นประจำทุกเดือน

เกียรติคุณ

ครูสอนปริยัติธรรมประจำวัดธารน้ำไหล เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๙

สมณศักดิ์

วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ พระครูปลัดศีลวัฒน์ ฐานานุกรมของ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา

วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูภาวนาชัยคุณ [1]

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระภาวนาโพธิคุณ'[2]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่มที่ ๑๑๑, ตอนพิเศษ ๕๗ ง, วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๗, หน้า ๑๒.
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, ฉบับพิเศษ, เล่มที่ ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๔.