User icon 2.svg หน้าผู้ใช้ Chat bubbles.svg หน้าพูดคุย Globe icon.svg ส่วนร่วม Info icon.svg Userboxes Essay.svg กระบะทราย SRC สจห. Wikisource-logo.png ไปวิกิซอร์ซ

หน้านี้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ ได้ใช้กล่องผู้ใช้ที่ได้เรียงไว้ในหน้านี้ด้วย

คอมพิวเตอร์แก้ไข

Code Result
{{User:Bebiezaza/Userboxes/User mySQL-2}}
mysql-2This user is an intermediate MySQL programmer.
{{User:Bebiezaza/Userboxes/User VB-2}}
vb-2This user is an intermediate Visual Basic programmer.

คณิตศาสตร์แก้ไข

Code Result

วิทยาศาสตร์แก้ไข

Code Result
{{User:Bebiezaza/Userboxes/User Aviation}}
 ผู้ใช้คนนี้สนใจในเรื่อง การบิน
{{User:Bebiezaza/Userboxes/User Astronomy}}
 ผู้ใช้คนนี้สนใจในเรื่อง ดาราศาสตร์