สาสินี
สาสินี
เพศไม่ระบุ
สรรพนามเรา/คุณ/เขา
เริ่มเขียนดูปูมเริ่มเขียน
ความตั้งใจพัฒนาเเละปรับปรุงแก้ไขบทความให้ทันสมัยเสมอยึดหลักตามความถูกต้องของวิดืพีเดีย