ผู้ใช้:ภานุวัฒน์ สืบเครือ/ทดลองเขียน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ (อังกฤษ:Wang Nuea District Non-Formal and Information Education Centre) 

หรือ กศน.อำเภอวังเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่ อำเภอวังเหนือ

เนื้อหาแก้ไข

 • ประวัติ กศน.อำเภอวังเหนือ
   กศน.อำเภอวังเหนือ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาส่วนหนึ่งของอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนืออยู่ภายในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นสำนักงานมาจนถึงปีงบประมาณ  2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) ได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตให้จำนวน 1 อาคาร (อาคารที่ทำงานปัจจุบัน) และได้มอบอาคารสำนักงานดังกล่าวให้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2552  และเมื่อวันที่  3  เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังเหนือ ” หรือใช้ชื่อย่อเป็น “กศน. อำเภอวังเหนือ” 


 • จำนวนบุคลากร
ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน
ข้าราชการครู 1 1 2
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ 1 1
พนักงานราชการ 8 1 9
ครูศูนย์การเรียนชุมชน
อัตราจ้าง 3 3
รวมจำนวน 13 2 15
กศน.ตำบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ
กศน.ตำบลวังแก้ว ร.ร.บ้านป่าแหน่ง หมู่ที่ 3 ต.วังแก้ว นายมานิต  การเพียร
กศน.ตำบลทุ่งฮั้ว อบต.ทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งฮั้ว นายชนัญญ์ ฐิติวิชญานันทร์
กศน.ตำบลวังเหนือ กศน.ตำบลวังเหนือ  บ้านทุ่งเป้า หมู่ที่ 4 ต.วังเหนือ นางบุศยมาส  อิ่นแก้ว
กศน.ตำบลวังซ้าย อบต.วังซ้าย หมู่ที่ 10 ต.วังซ้าย นางสาวมาริสา  คอสั้น
กศน.ตำบลวังทอง กศน.ตำบลวังทอง บ้านตึงเหนือ หมู่ที่ 2 ต.วังทอง นางสาวธนิตา  ชายป่า
กศน.ตำบลวังใต้ วัดบ้านกวาง หมู่ที่ 1  ต.วังใต้ นายชนาธิป  มือแข็ง
กศน.ตำบลวังทรายคำ อบต.วังทรายคำ หมู่ที่ 6 ต.วังทรายคำ นางสมบัติ  ดุกล้า
กศน.ตำบลร่องเคาะ ร.ร.บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ต.ร่องเคาะ นางสุมารินทร์วงค์อารีย์

[1][2][3]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

 1. https://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport.aspx
 2. http://lpa.nfe.go.th/nfecenter/home.php
 3. https://www.wangnueanfe.com/