ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ประเทศไทย)

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบกองบัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งมีหน้าที่เตรียมกำลังรบและป้องกันราชอาณาจักร โดยผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนี้ต้องเป็นผู้ที่มียศชั้นนายพลเอก ตามเหล่าทัพที่ตนเองสังกัด และรับเงินเดือนในอัตราจอมพล ดังนี้

ในทางกฎหมายถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติไม่มีอำนาจคุมกำลัง และงบประมาณ เท่ากับผู้บัญชาการเหล่าทัพต่างๆ

นายทหารส่วนใหญ่ต้องการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ มากกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด[ต้องการอ้างอิง]

ดูเพิ่มแก้ไข