ผลิตภัณฑ์ (บริหารโครงการ)

ผลิตภัณฑ์ ในทางการบริหารโครงการ (project management) เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงทางกายภาพที่เป็นผลเกิดจากงานสร้างสรรของโครงการ หรือเรียกอีกอย่างว่า สิ่งที่สามารถส่งมอบได้

ประเภท แก้

มีผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ชนิด ที่เกิดจากโครงการ (ตามคำจำกัดความของ ปรินซ์ 2 (PRINCE2)

ผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง

เป็นผลที่เกิดจากงานโครงการ เช่น

  • ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งแล้ว
  • อาคารที่ก่อสร้างแล้ว
  • บุคลากรที่อบรมแล้ว

วผลิตภัณฑ์การจัดการ เป็นเอกสารที่ใช้จัดการโครงการ เช่น

การอัดฉีดผลิตภัณฑ์เฉพาะทางเข้าไปในองค์กรหรือสิ่งแวดล้อมขององค์กรควรพิจารณาทั้งเงื่อนไขความจำเป็น (necessary condition) และเงื่อนไขความพอเพียง (sufficient condition) ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในวัตถุประสงค์ของโครงการ (project objective) เครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบสัมพันธภาพนี้ก็คือฟิวเจอร์ เรียลิตี้ ทรี (Future Reality Tree) ของอีลิยาฮุ เอ็ม โกลดรัตต์ (Eliyahu M. Goldratt)

การพัฒนาความเข้าใจที่ดีขึ้นในผลิตภัณฑ์ของโครงการ สิ่งที่ควรทำอย่างหนึ่งก็คือ โพรดักต์ เบรกดาวน์ สตรักเจอร์ (product breakdown structure) หรือเขียนรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ (product description)