ผลบวกของเลขโดด ในทางคณิตศาสตร์ ของจำนวนเต็ม n หมายถึงผลบวกของเลขโดดทุกหลักของ n เช่น ผลบวกของเลขโดดของ 84001 คือ 8+4+0+0+1 = 13 สามารถใช้ตรวจสอบการหารลงตัวได้ จำนวนเต็มจะหารด้วย 3 หรือ 9 ลงตัวก็ต่อเมื่อผลบวกของเลขโดดหารด้วย 3 หรือ 9 ลงตัว ตามลำดับ