ปุ๋ยหมัก คือปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยนำสิ่งเหล่านั้นมากองรวมกัน รดน้ำให้ชื้น แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้เกิดการย่อยสลายตัวโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงนำไปใช้ปรับปรุงดิน

อ้างอิง แก้

  • North, M.O. and D.D. Bell. 1990. Commercial Chicken Production Manual. อ้างโดย อาวุธ ตันโซ. 2538. การผลิตสัตว์ปีก. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
  • เกษม จันทรุจิภาส. 2530. "การใช้ปุ๋ยคอกปรับปรุงดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ." วารสารพัฒนาที่ดิน. 24 (62) : 45-50.