ปาดังเบซาร์ อาจหมายถึง

ปาดังเบซาร์ในประเทศไทย

ปาดังเบซาร์ในประเทศมาเลเซีย