ปากน้ำ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ปากน้ำ หมายถึง ปากแม่น้ำ หรือบริเวณที่แม่น้ำบรรจบกับทะเลหรือบรรจบกับแม่น้ำสายใหญ่กว่า

แก้ความกำกวม แก้