คำสำคัญ "ปัจจัย" สามารถหมายถึง

  • เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล, หนทาง, เช่น การศึกษาเป็นปัจจัย ให้เกิดความรู้ความสามารถ
  • องค์ประกอบ - องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, เช่น ปัจจัยในการผลิต
  • จตุปัจจัย หรือ ปัจจัยสี่ - เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของบรรพชิตในพระพุทธศาสนา 4 อย่าง คือ จีวร (ผ้านุ่งห่ม) บิณฑบาต (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู่) คิลานเภสัช (ยา), โดยปริยายหมายถึงเงินตราก็ได้ (มักใช้แก่ภิกษุสามเณร)
  • ปัจจัย (ไวยากรณ์) - ส่วนเติมท้ายธาตุหรือศัพท์เพื่อแสดงความหมายเป็นต้น
  • ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความต้องการซึ่งแบ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความสำคัญเหนือการตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีวัตถุและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน